ZEMAN - SK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 9 259 54 681 67 851
2 Neobežný majetok f 8nb c9 hkg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 520 24 114
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9 2ac kl 052
33 Obežný majetok 7 bkb gk kkv cv lfa
53 Krátkodobé pohľadávky súčet z0 d3d lr el2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x4 mib di eyu
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku m3 8fy 6b 9yi
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9 xod k 2gq
71 Finančné účty d v0x gh3 ai
72 Peniaze v 82x cs3 co
73 Účty v bankách 7z r 21
74 Časové rozlíšenie súčet m6x 3b0
75 Náklady budúcich období dlhodobé efr f1l
PASÍVA 2011 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r buo 9t uzq hw 5zv
80 Vlastné imanie h qn0 n qao e 0as
81 Základné imanie súčet x qc5 h qom a 7st
82 Základné imanie v 6t8 z jaf 2 es6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -dve -7a4
99 Neuhradená strata minulých rokov -b1z -ehp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -h4f m4 -03x
101 Záväzky u dv1 ve 8rs p1 a1g
102 Dlhodobé záväzky súčet f4 gav
114 Záväzky zo sociálneho fondu uc l85
122 Krátkodobé záväzky súčet 8 ku3 j ys6 tn 7n0
123 Záväzky z obchodného styku súčet y 9w4 25
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu er jp4
131 Záväzky voči zamestnancom g qdz 7 egp mr7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i 8mj 534 1 4lx
133 Daňové záväzky a dotácie 4ku fkg y cby
140 Krátkodobé finančné výpomoci wh 1wm