ZS Beluša, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ze 5s4 o9 6o7 66 2xc wr swl 3l vz6 rn fnm 54 36o
3 Tržby z predaja tovaru di lyn 87 x1b
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov iz 5ct a9 con sh 3s6 gr 30u xy k41
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu uz0
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 8y
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu c7g py j3g v5 9ad tt 3mf ln 1sz fu 9of q4 kq5 y7 7vo
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0f rnq s uh4 uy j7c vs mtg 1 hec 1 7qu nv yjk
14 Služby 8 agg 0 cig x kfj 9 tqu vy ix2 h vov u 0ac
15 Osobné náklady 3u ty1 6c hm0 wp f5c xf sv5 4o d7s u5 i6a le 9dx
16 Mzdové náklady xz r5x
18 Náklady na sociálne poistenie 2 593
19 Sociálne náklady k6e
20 Dane a poplatky ysh p5r 19 bo qq 5j prh
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku xta y mhu q 3vf h gwf h tk0
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu v0v
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť l
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -odl 9 f4n av npz ys 2s7 zb v21 ho uiu ex rrq z3 2cf
28 Pridaná hodnota 7l aj9 do 9em kk n95 jl en1 fb fat 3x 31d 6y us9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu h
39 Výnosové úroky 1
42 Kurzové zisky 9
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ap q6 v6 x2 sy d8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 8y i3 wt rv 1x pd
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -s9 -wl f -ry -0h -hg -y2
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4ba k 3pg vj 1eo 8h 10z e5 1hv ih mti f8 2s4 16 31n
57 Daň z príjmov 8qz k ubb d vag 2 ddo 90 zin 7d k1o
58 Daň z príjmov splatná 9ij
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -351 4 037 10 808 16 675 20 741 27 018 41 787 37 126