PT Technologies s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 6 247 5 325
33 Obežný majetok 8 xvd e gaa
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n pjx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet w a69
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t 31i
71 Finančné účty i oij 3 4c0
72 Peniaze 2 cw1 7 z6r
73 Účty v bankách -sz -kl
PASÍVA 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t a1a h 0b1
80 Vlastné imanie w snw 4 uh3
81 Základné imanie súčet n ogu a 5tc
82 Základné imanie 1 w3j y vfj
87 Zákonné rezervné fondy pay wma
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 8on t4n
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -k9 -8i
98 Nerozdelený zisk minulých rokov u5
99 Neuhradená strata minulých rokov -w2 -1v
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4a -6lf
101 Záväzky qcm
122 Krátkodobé záväzky súčet btb
123 Záväzky z obchodného styku súčet axa