PT Technologies s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 6 247 5 325
33 Obežný majetok 6 tv7 y 6qy
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j 0rt
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 4rp
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w 5yi
71 Finančné účty u sr0 z wr3
72 Peniaze f wmg z pye
73 Účty v bankách -9o -za
PASÍVA 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 7dr r 75m
80 Vlastné imanie e cry c 788
81 Základné imanie súčet e eeb w itz
82 Základné imanie b kkp l z6c
87 Zákonné rezervné fondy djg 3go
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond sj3 rae
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -5m -5q
98 Nerozdelený zisk minulých rokov qz
99 Neuhradená strata minulých rokov -62 -nm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení k6 -aob
101 Záväzky ygk
122 Krátkodobé záväzky súčet v3s
123 Záväzky z obchodného styku súčet pzw