PT Technologies s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 6 247 5 325
33 Obežný majetok 0 ern 2 uhc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0 4fx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i 71r
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku z 1gq
71 Finančné účty j wau m g3r
72 Peniaze 4 ftw i 35a
73 Účty v bankách -sc -60
PASÍVA 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z xd0 r zum
80 Vlastné imanie g br4 e 76b
81 Základné imanie súčet 5 bgj c x0v
82 Základné imanie b vw8 a qop
87 Zákonné rezervné fondy kas kjf
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9bd 3ij
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -wf -x9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov sy
99 Neuhradená strata minulých rokov -v6 -tj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení h8 -9hh
101 Záväzky nps
122 Krátkodobé záväzky súčet odb
123 Záväzky z obchodného styku súčet o34