PT Technologies s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet te n65 wyb 8 hd9 c19
3 Tržby z predaja tovaru ey ksz 31y l 1n5 yz2
5 Tržby z predaja služieb 15 990
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu l4 rmp htd f dps yub
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11 185 178 9 561 028
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok a rwq e 1w1
14 Služby v d1r ba 6ad
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 zkj wbp
28 Pridaná hodnota 6 adw ie6
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu v
39 Výnosové úroky q
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 4 9v9 nra
49 Nákladové úroky t
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť m zbw zce
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -i 7bn -hp2
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením lx -ga7
57 Daň z príjmov i
58 Daň z príjmov splatná p
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 -108