PT Technologies s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2l x2z czo o dcp q63
3 Tržby z predaja tovaru 26 obk zva n v1o qxe
5 Tržby z predaja služieb 15 990
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu x8 a3c cf6 h clf pvs
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11 185 178 9 561 028
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3 96q 5 d9h
14 Služby e lya za 2m8
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a 2tx 4bo
28 Pridaná hodnota t 4eq tf5
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 6
39 Výnosové úroky q
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1 3rs jaa
49 Nákladové úroky l
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť k nwj raf
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -j 59w -lyo
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 17 -38i
57 Daň z príjmov 0
58 Daň z príjmov splatná w
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 -108