RAYONGAMES s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet r 3z2 cwk 3 nh3 83k
5 Tržby z predaja služieb 8 886 478 9 598 155
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti j0 sbg 9og
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0 ac8 5nk 15 afq rc9
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9 hii ve
14 Služby 4 z35 d7c w scj vo7
20 Dane a poplatky t 3ug 5gb 7 1w2 k20
25 Opravné položky k pohľadávkam 2k jry l9 rdu
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť k dic ilg 8 bud sa4
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -q8p ajo -4 2al bts
28 Pridaná hodnota e e1x bih l f4u n5w
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu m p
39 Výnosové úroky h i
45 Náklady na finančnú činnosť spolu zvv i9t
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť iq8 572
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -hwf -6kd
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -i76 c7y -5 987 1ya
57 Daň z príjmov e
58 Daň z príjmov splatná e
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -420 753 -1 285 668