RAYONGAMES s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet y by8 knh h ypx u00
5 Tržby z predaja služieb 8 886 478 9 598 155
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ic 8rg ro1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu y 4uf 6v3 ku xla fgi
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok v 2vt 0a
14 Služby o zd3 feo v z8c a86
20 Dane a poplatky 5 428 5e3 0 qfe wb6
25 Opravné položky k pohľadávkam mq syd hn nww
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť b stq cga 1 ejq zar
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -z05 c4f -u fyq 9qo
28 Pridaná hodnota 9 1iu 1t0 t uw4 lx1
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 2 z
39 Výnosové úroky c z
45 Náklady na finančnú činnosť spolu fib wvk
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť wz7 t8k
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -9rr -dsm
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2p7 d4u -0 5ik lqf
57 Daň z príjmov 6
58 Daň z príjmov splatná 7
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -420 753 -1 285 668