GEOX SK s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 5 918 24 651 -39 849 19 732 37 737
2 Neobežný majetok u1 34s y vli
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 798 7 818
12 Pozemky gq5
13 Stavby go4
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí xb qlx k xkg
33 Obežný majetok w vls gw vct -2i 6gf 3 bfz 22 qmn
34 Zásoby súčet wj9 g1w n4d q20
41 Dlhodobé pohľadávky súčet -aci -o tpl -y hy6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet -gh dnf od 883 -0y 819 -kv uyr -q tfr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet -c2 abu qx aiq -r0 6ih -vq blu -yv 0ub
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku -jg 310
62 Sociálne poistenie t 2qg m zrr 4m rms vn m06
63 Daňové pohľadávky a dotácie c 79f g mts zy 8q7 s9 yfm
65 Iné pohľadávky z zyo k bkj
71 Finančné účty 76 2ck k 18z -kf yu6 gl 04v gu odm
72 Peniaze reo 0 2mh -ee 4po qn pa0 sy bok
73 Účty v bankách 6c ku6
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i 0sd h8 b9j -j3 snt 54 wqm dk vyj
80 Vlastné imanie -a b93 -s 121 -kn w4x -jc m3p -dg bau
81 Základné imanie súčet 6 umk y 60b k sr3 1 mz9 g u6z
82 Základné imanie h brz l 3ul l 2o4 g zq9 2 g3o
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -4 ogs -z ylp -32 bdc -wp mcq
99 Neuhradená strata minulých rokov -v ciy -f o2b -d1 8v6 -q6 qob
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -m 6ez n uwn -em tlt nk vy6 -6u hgn
101 Záväzky o0 mxs 9m ow4 793 mx ao3 ts0 gvt
102 Dlhodobé záväzky súčet kx f4 6z yy
122 Krátkodobé záväzky súčet t2 j46 js 4z4 41b nn 6pm k2i utn
123 Záväzky z obchodného styku súčet n lii v4 jji -4 khc 5v vnd m8x snt
131 Záväzky voči zamestnancom v39 9 vzs 3 48h ji 7lg 7n i77
132 Záväzky zo sociálneho poistenia xl6
133 Daňové záväzky a dotácie 91 ld6 b cza g mvt
135 Iné záväzky -ki rf0 -ghf nzg