GEOX SK s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 5 918 24 651 -39 849 19 732 37 737
2 Neobežný majetok np cnc z xes
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 798 7 818
12 Pozemky sbo
13 Stavby usc
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí no okd z d9e
33 Obežný majetok 5 fsc 32 npz -3u g5p g t1u tl o8p
34 Zásoby súčet stm h6p saq rtn
41 Dlhodobé pohľadávky súčet -7sj -6 s4u -d moq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet -8e xyl 9d f1d -89 ie8 -nb nk2 -0 cs3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet -pf 9uk a0 as4 -el g2c -pu jbt -6h koi
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku -0v e00
62 Sociálne poistenie u 4if g hx9 3u ibt x9 oed
63 Daňové pohľadávky a dotácie m wq9 2 1ge g7 rb2 vc iui
65 Iné pohľadávky c ss6 2 gu8
71 Finančné účty t2 9c8 8 iik -sj sc7 6r o2i uf gnu
72 Peniaze pw4 h py4 -kn e7f dy wam 7j 9qz
73 Účty v bankách ae 86b
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY o x3v nf yu1 -wg s4y sl cq1 bf jw7
80 Vlastné imanie -e 73h -7 lkn -3z a80 -94 3ea -h7 hx0
81 Základné imanie súčet 5 p9h 8 voi b g7j k civ b g4y
82 Základné imanie r wab w o2c y vyx y mc0 i qyz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -z 4go -d 3yp -n4 e95 -t4 kjr
99 Neuhradená strata minulých rokov -9 wrm -p vuk -h4 e3j -x9 3du
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -o 0bq 9 6a8 -lm yxb ea qb6 -44 zu0
101 Záväzky yb y2n et 4gl nex 90 kjo ofo vq7
102 Dlhodobé záväzky súčet t0 e4 79 uq
122 Krátkodobé záväzky súčet zs z1u zt bzc i8l qs 3c5 bn5 ogz
123 Záväzky z obchodného styku súčet r fxi ts doe -9 9xj k0 nsn g8g ipy
131 Záväzky voči zamestnancom b2f t 27z 6 434 63 29u r6 6fq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia vp5
133 Daňové záväzky a dotácie m8 sgf v v41 f i1n
135 Iné záväzky -yh wzr -qux nm6