GEOX SK s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet l5z vt0 ysf f55 nlk e7i s1d zda
3 Tržby z predaja tovaru o9a qrq ofg oo5 ntu 209 9jk hqx
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov xe gj0 mb xv7
5 Tržby z predaja služieb 132 340 3 606
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 03 que
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu hju 3rm q18 igp zwc mur to9 bup
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 31 267 58 225 104 026 236 917
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ak k7s zy wep 87e 2qx akh 4x2
14 Služby gn m7d r2u gwb rq 8m4 ml vjw
15 Osobné náklady 54 6q3 c vcz ou ouw 7i hia
20 Dane a poplatky dty pd9
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w xj9 3 lcz
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7 leg b vfp
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti mcs -i0 jk2 8c jn4 -7l t64
28 Pridaná hodnota dn 5op -rz 2jr a rbt 0 ocf
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 3 ti0 7 l i
39 Výnosové úroky m lig 2 w h
45 Náklady na finančnú činnosť spolu zk0 9qs gxq bdm
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť hwd 3ia 6ca q43
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti m pvt -xk2 -7rp -4o8
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením h srl -fs u63 gc x7v -dn 0fw
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 350 -39 425 14 531 -53 103