GEOX SK s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8mh 8ee hxw mz5 f9t s1v p1q 3gf
3 Tržby z predaja tovaru clq wt5 j5b 0mo 58t l38 w5m vnp
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov u3 tts v2 yd6
5 Tržby z predaja služieb 132 340 3 606
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti wa 29v
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu hsx wr3 ay5 ep7 e2n amh x76 9mw
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 31 267 58 225 104 026 236 917
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9w x9l 60 p4j 3ia sb5 iid m9z
14 Služby np exw meq ptm 4h v3i ob yze
15 Osobné náklady 34 nqh d 0g4 4e j02 cb dag
20 Dane a poplatky aa1 me3
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku b 86c j b7m
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť q 8kc h 2pm
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7g7 -0i 2pk r6 r4h -s6 5s8
28 Pridaná hodnota 3v 13f -ul wxn 1 6n3 r 7oc
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu s 6gw a n g
39 Výnosové úroky t hwy 7 9 q
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 5xr 4j3 h9x 6pl
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť sjl ngp ec0 etv
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti b 5g2 -4ip -g6w -zrm
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením w s3y -08 4uz pm 3iu -93 taw
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 350 -39 425 14 531 -53 103