SLOV TRANS TRADE s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 1 892 205 3 919 721
2 Neobežný majetok te 6s6 hrv 77e
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 50 726 174 915
12 Pozemky 6 4d4 nv 4xx
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí tb hk8 l3 e70
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 83 186
33 Obežný majetok e 0ev 8ng d i5w c9l
34 Zásoby súčet 8mb 89k
39 Tovar klk r1f
53 Krátkodobé pohľadávky súčet c nzv yqy 9 8nm zpx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0 ke7 w0l m nkb 89a
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku h ltr 0kz p 8f0 2by
63 Daňové pohľadávky a dotácie nkd a bz5
71 Finančné účty 3g 2tb uf 4mi
72 Peniaze l gf2 mr 447
73 Účty v bankách nw z6f 6 ton
74 Časové rozlíšenie súčet l87 c 4jj
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3lg t 4ee
PASÍVA 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z eqe f95 5 vh6 czs
80 Vlastné imanie tx 54g 70 bwe
81 Základné imanie súčet kk hck lm 2ao
82 Základné imanie ud jla 53 oin
87 Zákonné rezervné fondy 0ad a 1qe
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5kd l dsn
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 9 sxr cn 7a3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov zm wzd qs 28q
99 Neuhradená strata minulých rokov -w p8m
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení y5 ak4 cl 3ub
101 Záväzky 9 5lt cb0 k u5b 97z
102 Dlhodobé záväzky súčet 7d r9
114 Záväzky zo sociálneho fondu l6 wg
122 Krátkodobé záväzky súčet v upi tf7 2 e7c bgz
123 Záväzky z obchodného styku súčet j 430 r8g 4 4u7 uh1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0sg ffa 3mm sag
131 Záväzky voči zamestnancom kf3
132 Záväzky zo sociálneho poistenia gt4
133 Daňové záväzky a dotácie 1 vfv hav
135 Iné záväzky -z -c
136 Krátkodobé rezervy vkv
137 Zákonné rezervy 2hf
139 Bežné bankové úvery 0h