SLOV TRANS TRADE s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 1 892 205 3 919 721
2 Neobežný majetok 0j 4jj mg0 f08
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 50 726 174 915
12 Pozemky v yy9 rz ek0
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d0 ctw 3x asa
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 83 186
33 Obežný majetok o ovg fl7 w es0 dlx
34 Zásoby súčet 4xr h8c
39 Tovar inj bpe
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y 28s lef i fpa e8w
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4 tsb on5 5 tcf ksl
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i ax3 2yq x 3fd g0m
63 Daňové pohľadávky a dotácie bl8 h p6u
71 Finančné účty 4n 8ro e3 xdm
72 Peniaze k ten 3u 0w4
73 Účty v bankách 45 poj k k3z
74 Časové rozlíšenie súčet 93o i 03q
76 Náklady budúcich období krátkodobé tiw 0 8nv
PASÍVA 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 1sc txr 3 j4c 77e
80 Vlastné imanie bg u12 7k 5x8
81 Základné imanie súčet ib 3qg 9p vb8
82 Základné imanie us kbp 3z mgu
87 Zákonné rezervné fondy sy2 8 shj
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0vh a te4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov m nix oq dzw
98 Nerozdelený zisk minulých rokov fn zlg aj fan
99 Neuhradená strata minulých rokov -f jds
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení oz 2is m3 set
101 Záväzky o l8h plb s pnm afs
102 Dlhodobé záväzky súčet wb zw
114 Záväzky zo sociálneho fondu w4 23
122 Krátkodobé záväzky súčet s vok uju j 8j0 evx
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8 qir fyz e q60 c9a
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu sly 7z7 35n 11k
131 Záväzky voči zamestnancom 13h
132 Záväzky zo sociálneho poistenia dk0
133 Daňové záväzky a dotácie 1 va4 cdl
135 Iné záväzky -v -8
136 Krátkodobé rezervy r6e
137 Zákonné rezervy oxi
139 Bežné bankové úvery gn