SLOV TRANS TRADE s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 1 892 205 3 919 721
2 Neobežný majetok ws 1t9 1g1 d68
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 50 726 174 915
12 Pozemky f k1v nn a8z
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí bo fis 9u zkb
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 83 186
33 Obežný majetok n 5ul x9z 6 ci8 pc8
34 Zásoby súčet 3i3 4ru
39 Tovar zf4 1tn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t c2o oqw u lne 4ax
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet h t98 fnt s pi5 987
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 4 1wu 8v6 c 2lf zup
63 Daňové pohľadávky a dotácie bp0 n 301
71 Finančné účty ok hwn wx l3i
72 Peniaze c wja in 5g8
73 Účty v bankách fc dtd y 3oh
74 Časové rozlíšenie súčet tet g lj0
76 Náklady budúcich období krátkodobé ndg m ydf
PASÍVA 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c wng 21c 7 nbr 25d
80 Vlastné imanie y8 qwp sb m6e
81 Základné imanie súčet 24 qs5 c2 plr
82 Základné imanie 7y 3as 4s v7k
87 Zákonné rezervné fondy m3l v bkc
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ywz k zgu
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov p 11b k8 xoc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1k d7z 1v sg1
99 Neuhradená strata minulých rokov -t p4v
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení fa iif tt e3w
101 Záväzky n fcu s51 z yz4 gf9
102 Dlhodobé záväzky súčet g6 wa
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3y m2
122 Krátkodobé záväzky súčet h v50 4x6 r 0j7 p48
123 Záväzky z obchodného styku súčet z us6 us0 r cnh dg6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1an wia u1e aog
131 Záväzky voči zamestnancom je4
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 25i
133 Daňové záväzky a dotácie 7 u9x j9d
135 Iné záväzky -e -q
136 Krátkodobé rezervy 901
137 Zákonné rezervy iwj
139 Bežné bankové úvery d0