SLOV TRANS TRADE s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 1 892 205 3 919 721
2 Neobežný majetok o6 lc3 rpr z32
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 50 726 174 915
12 Pozemky d huv qz uu1
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí kz 3ck ma 9m9
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 83 186
33 Obežný majetok 9 2ka o5v w wqr kcx
34 Zásoby súčet w77 zhn
39 Tovar oux 743
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g 5xx ovh w vpk vja
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i lpy da6 9 nhs ta9
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6 18e zm4 p 69p bmc
63 Daňové pohľadávky a dotácie ciw f qbw
71 Finančné účty 86 tru b8 uir
72 Peniaze w 3a4 p3 3ah
73 Účty v bankách bv kni x 6b0
74 Časové rozlíšenie súčet yyw 9 wrf
76 Náklady budúcich období krátkodobé v9g k 05e
PASÍVA 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 7zo mlb g oz7 bnv
80 Vlastné imanie 2s 1vz k4 ub1
81 Základné imanie súčet ss xab mt exh
82 Základné imanie 3j 5yk y6 zv2
87 Zákonné rezervné fondy skk y 60r
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond t23 9 5k1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 1 p29 fw uwc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov km ooc 3b xja
99 Neuhradená strata minulých rokov -n 1r2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 67 w5g nm hyf
101 Záväzky 9 0mu klp 6 10p cg5
102 Dlhodobé záväzky súčet lc s2
114 Záväzky zo sociálneho fondu j4 1q
122 Krátkodobé záväzky súčet w mm2 8xt 0 hb3 3fk
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7 hr1 nf1 4 6t8 emo
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 18v 9r6 yef 0le
131 Záväzky voči zamestnancom l4y
132 Záväzky zo sociálneho poistenia rqi
133 Daňové záväzky a dotácie k szo 6dm
135 Iné záväzky -e -a
136 Krátkodobé rezervy 4j9
137 Zákonné rezervy b5s
139 Bežné bankové úvery kj