SLOV TRANS TRADE s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 1 892 205 3 919 721
2 Neobežný majetok u6 xta c21 i10
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 50 726 174 915
12 Pozemky 3 j8l w2 ec8
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1m f48 lb y0f
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 83 186
33 Obežný majetok 0 egl p15 n unu mpj
34 Zásoby súčet te1 5fh
39 Tovar 16v eai
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x 0nz vqi d v6m ll1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a 526 rbi s 93r 6ap
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k 6eq er7 z abg k7g
63 Daňové pohľadávky a dotácie vbu g n6c
71 Finančné účty f9 c1s kk vkr
72 Peniaze 1 im0 lh fb6
73 Účty v bankách vc d1n o kcc
74 Časové rozlíšenie súčet v41 5 z9a
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1bh 8 gv8
PASÍVA 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 u0x bol o ifn 5no
80 Vlastné imanie an pyd ry lr8
81 Základné imanie súčet rt 07n xd 7u1
82 Základné imanie 4d wus 8e 1ll
87 Zákonné rezervné fondy aur 6 jjj
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2js 6 7ac
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov z ewi ss 3qk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov pf mk4 15 fnw
99 Neuhradená strata minulých rokov -8 npn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení z4 seg fg hcl
101 Záväzky 8 1c9 1re 0 asn 8ti
102 Dlhodobé záväzky súčet ob gp
114 Záväzky zo sociálneho fondu e4 xh
122 Krátkodobé záväzky súčet 7 kgy 29y o p5k 23g
123 Záväzky z obchodného styku súčet f 3js mma q vad t1r
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu dqs 39u 0ng nu0
131 Záväzky voči zamestnancom 7nh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia rpj
133 Daňové záväzky a dotácie u kic 1xf
135 Iné záväzky -1 -v
136 Krátkodobé rezervy v2j
137 Zákonné rezervy 37d
139 Bežné bankové úvery fq