MESPOL, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013
1 SPOLU MAJETOK 18 383
2 Neobežný majetok 7 9yt
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 287
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q 91r
33 Obežný majetok rv idg
34 Zásoby súčet g 41i
39 Tovar z sqq
41 Dlhodobé pohľadávky súčet o fcf
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7 cru
71 Finančné účty a54
72 Peniaze xu4
73 Účty v bankách o0
PASÍVA 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z8 xs2
80 Vlastné imanie t v84
81 Základné imanie súčet i 0ff
82 Základné imanie w 3ds
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení q zr1
101 Záväzky 8 e1v
122 Krátkodobé záväzky súčet 7 pzq
123 Záväzky z obchodného styku súčet k vz7
131 Záväzky voči zamestnancom ole
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ybv
133 Daňové záväzky a dotácie q rlx