MESPOL, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013
1 SPOLU MAJETOK 18 383
2 Neobežný majetok 9 75e
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 287
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s v8m
33 Obežný majetok 09 4qq
34 Zásoby súčet q 7aa
39 Tovar 7 5go
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 4 5i7
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet p y30
71 Finančné účty xf2
72 Peniaze qqn
73 Účty v bankách yt
PASÍVA 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY wp 1q6
80 Vlastné imanie i 9po
81 Základné imanie súčet t u86
82 Základné imanie i le3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení k 6xv
101 Záväzky z 2qd
122 Krátkodobé záväzky súčet s ltk
123 Záväzky z obchodného styku súčet m jtc
131 Záväzky voči zamestnancom noi
132 Záväzky zo sociálneho poistenia alt
133 Daňové záväzky a dotácie w qy4