MESPOL, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013
1 SPOLU MAJETOK 18 383
2 Neobežný majetok h la8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 287
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5 3k1
33 Obežný majetok pk wu5
34 Zásoby súčet 6 kfz
39 Tovar w m57
41 Dlhodobé pohľadávky súčet q 538
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet i lg0
71 Finančné účty mo9
72 Peniaze zkm
73 Účty v bankách jb
PASÍVA 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a5 4p8
80 Vlastné imanie 2 ri5
81 Základné imanie súčet m 7yn
82 Základné imanie r bu2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 s0c
101 Záväzky 3 dw1
122 Krátkodobé záväzky súčet r 94w
123 Záväzky z obchodného styku súčet t 301
131 Záväzky voči zamestnancom ovh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2a7
133 Daňové záväzky a dotácie 8 iql