MESPOL, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0fk oek
3 Tržby z predaja tovaru df 3jg
5 Tržby z predaja služieb 14 879
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu y2 nd2
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 54 789
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok i 21d
14 Služby 9l 03o
15 Osobné náklady 2 b1z
16 Mzdové náklady i v28
18 Náklady na sociálne poistenie 2 467
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0 q9s
28 Pridaná hodnota mr fui
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením y 0pu
57 Daň z príjmov 9hu
58 Daň z príjmov splatná 77l
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 822