MESPOL, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet atu sto
3 Tržby z predaja tovaru js fok
5 Tržby z predaja služieb 14 879
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu f9 0bz
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 54 789
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok i kg4
14 Služby ei sn7
15 Osobné náklady v xq5
16 Mzdové náklady n qm7
18 Náklady na sociálne poistenie 2 467
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti l xgm
28 Pridaná hodnota k0 fme
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením m s9l
57 Daň z príjmov ckx
58 Daň z príjmov splatná gb8
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 822