MESPOL, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ia9 aac
3 Tržby z predaja tovaru sm 0d3
5 Tržby z predaja služieb 14 879
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu hv p6z
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 54 789
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok s 5o5
14 Služby 91 mey
15 Osobné náklady 9 wqh
16 Mzdové náklady s t3t
18 Náklady na sociálne poistenie 2 467
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti c pw6
28 Pridaná hodnota fa tk5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením h iex
57 Daň z príjmov rva
58 Daň z príjmov splatná 35r
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 822