M.P. autoservis - pneuservis s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 1 479 9 556 2 088
2 Neobežný majetok e i98
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 766
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x enc
33 Obežný majetok 4 9vr b 2j9 a ykt
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h t65
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6 tnx
71 Finančné účty rf2 8 tz4 5 rik
72 Peniaze 5ie i 8tt ern
73 Účty v bankách aot d sg0
PASÍVA 2012 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY p f90 s omg 1 hhn
80 Vlastné imanie -y ozt n 78o a r8s
81 Základné imanie súčet v m9i 6 jpf 6 ns2
82 Základné imanie s psu m zrq 8 8lz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov t 0sy
98 Nerozdelený zisk minulých rokov y 11r
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9y gc5 n sqw -z zqu
101 Záväzky 8 cru
122 Krátkodobé záväzky súčet z tmy
123 Záväzky z obchodného styku súčet a 5ik