Sky Real, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014
57 Daň z príjmov yag
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -480