RB-PRO spol. s r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 29 877 34 504 34 990 52 265 53 307 59 680
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet f qg3 dx sf2 bq wt4 9l k4e a6 cnd pk 4pi 92 94e 34 wr4
3 Tržby z predaja tovaru z f4d s3 w9b 4t 1e5 j3 sb8 2g pr5 75 95x 26 mma td rvu
5 Tržby z predaja služieb 41 990 1 575 3 272 3 074 5 776 12 496 5 533
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti o wo xy 1l
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu go kgy eg lzc 6d sce m0 z9i ui abl e1 rbm 1g qvz 7h tgz
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 770 9 299 23 279 31 366 31 471 36 394 35 719 41 444
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok c 2b2 u2o m g8z h a2u s 8h4 3 52z 3 b6k 4 r6l
14 Služby z foy wh 3le l4 y9h s thj x rry y ng8 1 92u s 0el
20 Dane a poplatky u0i f hs fl 85
25 Opravné položky k pohľadávkam apb n5f qfj
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť iur 2 x6 01 kg al n8c hgl
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -c w8r -y o5r -4 dv6 -3 ly0 -3 eth b c5i 2 rlf lk u60
28 Pridaná hodnota -l i7c -i lou -z vzh -o ys5 -7 znl 4 ig5 2 anr vx 3yl
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 20 j4 g 2 g
42 Kurzové zisky ot dd h t 1
45 Náklady na finančnú činnosť spolu fvb lfp xy8 ucs cky 4w6 dri vur
49 Nákladové úroky 6
51 Ostatné nákladové úroky 3
52 Kurzové straty jc of vd k0 fmd 03 hh 9m4
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť a0p 2vg j86 fi4 xtz 5zs f3g igg
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -r0a -klr -kpc -m11 -nf3 -xas -v16 -fbj
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4 8ya -5 e7p -a hke -j 4uq -q 0e9 y 5te d 228 jb nmr
57 Daň z príjmov rz7 rhu ifr bjn ug7
58 Daň z príjmov splatná 6vj zto yw6 rqr ubw
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 227 -4 666 -9 581 -10 231 -6 831 3 670 4 634 10 689