RB-PRO spol. s r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 29 877 34 504 34 990 52 265 53 307
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet y sql s6 oun zt 3ki yv 7f1 p3 uuu 4q qlc 6f 3z6
3 Tržby z predaja tovaru r vn8 jg e4b 10 ekl 33 5vl 5v 68i h1 t3o cp d1u
5 Tržby z predaja služieb 41 990 1 575 3 272 3 074 5 776 12 496
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti t do tl gt
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu wl qqf hc egg xn f62 aw 6i3 d7 tv0 r5 iva zg w5v
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 770 9 299 23 279 31 366 31 471 36 394 35 719
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok k 7d0 zgt r 1x5 t v74 g lhu j 3u0 j p0j
14 Služby a 9k3 ol t34 jl c98 i 5nm 1 pw5 v 0gu x ltz
20 Dane a poplatky u3l 8 yu v7 yc
25 Opravné položky k pohľadávkam o7s h43 lxf
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť hwu f y3 h9 l0 a4 ktz
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -h att -3 0av -v 9rk -x q07 -h hrj c nzq b mmb
28 Pridaná hodnota -r 010 -v 75r -1 ekw -n 7as -l qjd a o0f k kzm
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu wf nq k 3 l
42 Kurzové zisky ra 96 j e 3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu tmg v55 w0h uxv wr5 4bh qfk
49 Nákladové úroky q
51 Ostatné nákladové úroky m
52 Kurzové straty 7c zs le 99 luz rb e9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 6xu xj6 npq 9f8 4co f17 5eb
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -fzt -c4f -fxa -w70 -pr9 -hk2 -zbr
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -t fol -c xax -e cvw -x xyk -4 p58 1 siq f ob9
57 Daň z príjmov tkc lp4 89k eyx
58 Daň z príjmov splatná yp2 8cm gnj g0j
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 227 -4 666 -9 581 -10 231 -6 831 3 670 4 634