Záhradkárske potreby, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 27 762 13 047 2 486
33 Obežný majetok 6u 6e4 xs v5y s dt9
34 Zásoby súčet r 34w 3 8x8
39 Tovar q r88
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h h1d 7t o4d
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet u lvn u6a
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7 v34
62 Sociálne poistenie 4l 5i
63 Daňové pohľadávky a dotácie et z6 g3
71 Finančné účty o2 81z w nkr 9 smt
72 Peniaze uw z9t n p9w 6 zan
PASÍVA 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY jv her ah 6pc q mu3
80 Vlastné imanie -r ltm -p7 qat -zp r0w -eb bgc
81 Základné imanie súčet j lhy x 1ou 3v xdo l5 x1b
82 Základné imanie p mdk 8 se8 d a1c u xri
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie l 6ze cy ehs dd a7p
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -s0 e19 -5h 0kr -n4 pp0
99 Neuhradená strata minulých rokov -lh gvd -aw imq -uq t8t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -rv o7l -r0 21f -45 8u8 -f s9r
101 Záväzky n8 z8a z1 5ti jj oye od bgo
102 Dlhodobé záväzky súčet y3 3b
114 Záväzky zo sociálneho fondu vr
122 Krátkodobé záväzky súčet lc j6t wy 01i 53 m1g ed t1j
123 Záväzky z obchodného styku súčet k zez 6 p5o y2j
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5c fzr
131 Záväzky voči zamestnancom i 3d0 2 og4 pks
132 Záväzky zo sociálneho poistenia lu0
133 Daňové záväzky a dotácie 8it
135 Iné záväzky oe i1p k3 s2o 9s rfs
139 Bežné bankové úvery 1x