Záhradkárske potreby, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 27 762 13 047 2 486
33 Obežný majetok wv w8o 05 rhe k n8n
34 Zásoby súčet 8 alq w v4f
39 Tovar f 1sk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet m ib3 bd wdh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e t60 z0v
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku r 6ls
62 Sociálne poistenie yx hx
63 Daňové pohľadávky a dotácie xn po xi
71 Finančné účty hl zaq w flq b j9b
72 Peniaze ao ned 0 pt5 p 4az
PASÍVA 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY rg df9 0g 6rd s hio
80 Vlastné imanie -0 20m -fp 49t -wd odm -vp l1b
81 Základné imanie súčet f 1cc q c65 6j 6ej mf xai
82 Základné imanie g ali x kqd s fcx x pkk
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie 6 b2k da tmg 5u kar
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -n2 5fa -tu uex -iw qrf
99 Neuhradená strata minulých rokov -ty pnd -ec 6d2 -jm k29
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -20 jk0 -tt slw -5x ugi -h 2bn
101 Záväzky s8 5rv et bcz zl hw2 s8 hbd
102 Dlhodobé záväzky súčet 95 oc
114 Záväzky zo sociálneho fondu ng
122 Krátkodobé záväzky súčet 11 142 4d qcz dv jow cd g1x
123 Záväzky z obchodného styku súčet y z5q c yrf go2
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8t hgp
131 Záväzky voči zamestnancom w 0oh o d3v 59z
132 Záväzky zo sociálneho poistenia fv2
133 Daňové záväzky a dotácie zac
135 Iné záväzky sd m0w zx p58 mm 5gv
139 Bežné bankové úvery mp