Záhradkárske potreby, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet lb 4ir k2 tm9 by 571
3 Tržby z predaja tovaru ku dpf fn hg4 oa spp
5 Tržby z predaja služieb 700
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6x w
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu q7 6zy de 7qm vk w4w awd
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 915 54 050 18 050
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok v dg5 n p42 ij yof
14 Služby o 3no j3 3jd l 56z v7
15 Osobné náklady z 7vf hv 3bd 57 ddh 4fb
16 Mzdové náklady 1 1jd
18 Náklady na sociálne poistenie 1 213
19 Sociálne náklady aq
20 Dane a poplatky e0d 1lk
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 84m fr s11
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -k6 6pr -t4 hg1 -01 erp -gtz
28 Pridaná hodnota -9 vaj -7 uak -y hb0 -3e
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu g it
42 Kurzové zisky r 6g
45 Náklady na finančnú činnosť spolu nqq 4ys it5 qq
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť smg 9gg xns hx
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -e5n -73o -alq -hj
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -ni xlo -iv 0ep -97 8j5 -con
57 Daň z príjmov 9se
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 398 -23 837 -19 581 -1 220