Záhradkárske potreby, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet z3 cmq tt 191 l8 nzi
3 Tržby z predaja tovaru lw kfx qw cvd l2 ni7
5 Tržby z predaja služieb 700
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3l m
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu oj jwx lq g2l sx 2bo oss
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 915 54 050 18 050
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok i yn2 d hdk uz z98
14 Služby 5 5sk 08 yep 5 brt 9p
15 Osobné náklady b ctb xj ss2 qm uan no7
16 Mzdové náklady k x9f
18 Náklady na sociálne poistenie 1 213
19 Sociálne náklady qg
20 Dane a poplatky 38p yah
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť omu gu x3e
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -92 izg -2f 3jq -84 op5 -850
28 Pridaná hodnota -u u6a -l x3t -v n5i -sw
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 8 ib
42 Kurzové zisky j jn
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 2af gq6 6op 27
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť y6s h6p o00 fe
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -y6m -mwb -atj -7b
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -r6 yrz -d6 6fv -1q d24 -q90
57 Daň z príjmov 2hp
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 398 -23 837 -19 581 -1 220