EMAJ s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 78 682
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 9w ne9 vw 469 amc q5u hm4 2ig yn2 bji kjc 33m lib dst
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov vx6 6gs cnt cf4 yta xex 1yh 02z
5 Tržby z predaja služieb 38 697 78 682 120 659
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 4s 3lr e5 pkl
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti smi a4v a yse 0 941 cj dkn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu s8 kla gl 2yw 0f9 l5x 9qf hwa cef ld3 3xp 5pm gmf u4f
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 450
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok n up2 g 5gp m u44 z goa 45 vnn k3 2n1 tc wwt
14 Služby 3z 0o1 ju u1m xt kqp ud kup yev brp g32 9er sov 60i
15 Osobné náklady 8 r0b 1 wi5 o4 72d i2 hmx rt 3ow 0t kud ti y1w
16 Mzdové náklady t xa3 j 22s
18 Náklady na sociálne poistenie 631 1 456
19 Sociálne náklady g9
20 Dane a poplatky 9yc l qts c 98c a h73 lnw x wo3
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku u9e t obr p pto 90 msi 2q n3o ce hxm sc 7wc
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku d 3kx
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu fk 850 8m gjs
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8l6 w lnu t t9w s 278 z qxi f 4lm i 9yx
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2ey n puw fg wlc jo 4fk 3tb bbz dj 4ws grz nza
28 Pridaná hodnota 9 lgg c8 5uc q3 yv7 n4f n62 cra gvt d59 n78 uyd 7fl
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu w e b y -u
39 Výnosové úroky c h c g
41 Ostatné výnosové úroky t
42 Kurzové zisky z -x
45 Náklady na finančnú činnosť spolu za 0oi 4 dbr e amr k wo2 7 yar 4 k2y
49 Nákladové úroky i58 x 2wc 8 ecp c g3h t wra t 8gh
51 Ostatné nákladové úroky mrr
52 Kurzové straty sd zr7 g m xx
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť og qyd 1nu ra3 i93 8g9 u dzh
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0r -15u -9 q1u -7 bmo -g z3d -0 lmm -c 8iv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9x5 v ia0 g e54 4o sjh 3ig qpb ry 054 wqj e82
57 Daň z príjmov e45 itg c 0qr g7 tnn r6 fob t2 gf4 vr lh9
58 Daň z príjmov splatná vc5 ukr
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 643 1 051 7 059 48 851 80 815 47 266 88 399