HS Grand, spol. s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet pjv 0x oa7 gn 8eq si xne p4 wfa s ul9
3 Tržby z predaja tovaru m3 ub7 83 260 3i e4k vf 362 ej4
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov l veh
5 Tržby z predaja služieb 120 3 060 30
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 97e r mnu cl
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu d y7p tah 2 h7h n7 y59 tc ptg c3 a5x x wye
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 140 8 814 8 317 11 075 649
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok a rpr yvp 0j0 je v em5 bo1
14 Služby k niz in4 s cwx h 9vn 7 vs0 9 yka b o8s
20 Dane a poplatky zn
25 Opravné položky k pohľadávkam x 1dp
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5i gc f7
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -e fk9 -7ey t qeb 4 ahe 3 3my r 9u4 i p43
28 Pridaná hodnota -k s4t -c1t t fpe e 5tv 9 020 3x7 s cqg
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu m
42 Kurzové zisky p
45 Náklady na finančnú činnosť spolu gg s4 48 tw z6 b7v gwn
49 Nákladové úroky m 02 z
52 Kurzové straty b8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť bw ak p3 xr 06 te me
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -dy -4p -cy -kx -69 -x7j -ctf
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 ouh -fxl 3 0sy k zfc 8 9xv k g8p 4 83f
57 Daň z príjmov jea sfp 4fp ih2 dhx
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 972 -716 2 899 3 041 1 179 4 604 994