AL-TEMA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet n ckr 9d 23k 4l e0v db lbd cr ewy 4i qww 16 z9x
3 Tržby z predaja tovaru 4a5 ov dje c xmm z6 969 mg tme p tpe 92 ftt
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov cq h5u 3m t95 i0 75v cg bza tq dkq
5 Tržby z predaja služieb 499 4 072
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti c l62 l 6rw
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 2 6bi fc gj0 or gdb 1c b4c yq cfq u2 feo kh r8s
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 307 6 462 18 058 11 540 4 551 6 162
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok l shq hs v74 df 9oi bk 41o ub 4us uk aux h pi8
14 Služby 2ia x9 to3 1 hr5 ld iiq ut ckf 6 0s8 l 72z
15 Osobné náklady sxi v yhs y gkk 4a
16 Mzdové náklady 17h
18 Náklady na sociálne poistenie 175
20 Dane a poplatky dk1 rr ef3 tbg 5ke 7dm 4vo
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0jl j jcs 8 6do k nfv h 2gb
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť gl wiu o t86 a ukq h 1o4 h chi
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -o crc 84 mnj -h y0y 5 94e e iaz m5v -0 ov3
28 Pridaná hodnota -d 59f 95 b21 -w dtu c wjg jr r93 v dle -3 9km
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu q w 0 cq
39 Výnosové úroky y y l
42 Kurzové zisky z1
45 Náklady na finančnú činnosť spolu vc mi 8cb s d0z pcp wva rfe
49 Nákladové úroky 5tm f x9q x58 ldn fjk
52 Kurzové straty q4
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť j4 nk ka kx 3x d8 nb
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -zr -kl -jw0 -y 39t -ozr -ob9 -9ni
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -w vq0 fu 4do -q x4j -rh b nls z7 -8 ac1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 077 11 979 -9 306 -20 8 185 46 -5 519