AL-TEMA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet x 0vw rt ozw ux tzg b7 1l9 g2 s6k 28 j95 0w jm0 0xh
3 Tržby z predaja tovaru c4h nm yuo 4 wue q2 b5q 5l 8km 2 1e2 rc ssx ijx
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov zo 224 k4 dqj lk j6d iy eay ve wmb
5 Tržby z predaja služieb 499 4 072
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5 hf1 3 6px
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 2 4dc zp pit cm a88 j1 xzw op lgn 60 qzy 6z 7d6 c ulg
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 307 6 462 18 058 11 540 4 551 6 162 395
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1 8hj r2 zje pd jkv b5 q3y bq dpo jp yxr t 9we t 4ml
14 Služby rwl o2 j56 k 21e j5 uqn 5i 933 h qwq m 1i4 1 6q3
15 Osobné náklady jgl c 6mg x 9p1 u1
16 Mzdové náklady ih5
18 Náklady na sociálne poistenie 175
20 Dane a poplatky 1r7 e2 g8q srw 8hb 5qg hsn f9m
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ii1 t 6mt 5 hpe h n3i x usv
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť hu 909 p rxk n ytl q cqa t idi 4 y2q
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -u ipo 24 809 -q 64m 8 zdz p uv5 2s1 -a ba8 -h wuc
28 Pridaná hodnota -m e0l ys 035 -t gpq c bg5 2y oc9 6 6zd -5 k5o -8 gnh
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu x z 1 02
39 Výnosové úroky v e 6
42 Kurzové zisky cm
45 Náklady na finančnú činnosť spolu h8 hs cxk o jie uc5 6gf fij mv
49 Nákladové úroky r3z i xr2 5we 3fi 9zv
52 Kurzové straty 39
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť f9 oe gj 1l r3 o7 0l dw
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -k5 -17 -06w -v vp3 -71b -3tq -ep8 -o9
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -z f9w tv 0li -r c9b -jg m rxl sx -6 ljy -s m3q
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 077 11 979 -9 306 -20 8 185 46 -5 519 -4 628