AL-TEMA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet h 6is fh rd9 nl 8kp gt 7yr 11 yf1 vm shl 7h x1s
3 Tržby z predaja tovaru en4 z3 wue e orq 3w 2mc m9 ku7 6 2d9 l9 sf7
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 21 pvr x0 0zv 5h t2p 4o zji sk lbj
5 Tržby z predaja služieb 499 4 072
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti g 5tu b q05
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu n w1q 05 50v rg ceq pk r8l s1 dbk 5f rk7 wd fi8
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 307 6 462 18 058 11 540 4 551 6 162
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9 mfb 1p 28j jt ypw 8m ywa 1f zxk ec qhz d l6f
14 Služby inw bp 8jm b buo 0r c50 of zq0 v wnf 3 foy
15 Osobné náklady ydt 8 myi m rsn wj
16 Mzdové náklady 7db
18 Náklady na sociálne poistenie 175
20 Dane a poplatky 0nt et eji czy 7uz 9ee kwy
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ivf 6 c6z u gpk i wom 6 pil
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť zj jp4 9 c88 m gcq 1 7bb h tfs
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -g g7f k7 856 -q ccp 1 f35 6 kkd bcy -6 htu
28 Pridaná hodnota -8 vum ln nnj -w 6c3 n rth gc a88 e ncq -n 5m8
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 9 c q 2l
39 Výnosové úroky o b u
42 Kurzové zisky ig
45 Náklady na finančnú činnosť spolu kq qp 9zo 2 jt9 dp9 rsg nrc
49 Nákladové úroky qe5 m awv isj r80 gpz
52 Kurzové straty j3
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 8e cq lv 3w bu 04 sh
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -z6 -jz -uc0 -a 96k -osh -sim -fd8
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -e 31q v2 tqi -0 wla -9s 8 qsw iu -r 708
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 077 11 979 -9 306 -20 8 185 46 -5 519