AL-TEMA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet p bqt wk h6e 8n hna 9g xft ug xu4 jq 4qx i1 7if
3 Tržby z predaja tovaru pja 3v ayg x bgl 0r hqz av 8rv d awr 25 p6q
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov e6 wrn qp 4ro 8x rgw pe 9z2 4v iqc
5 Tržby z predaja služieb 499 4 072
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti y 7kc 2 ajj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8 hjc 0j 0kf zl g5d a9 nl6 cg jy4 0f 6sk xn 9ps
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 307 6 462 18 058 11 540 4 551 6 162
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok w r8o i1 kij qc o95 2a 5s1 d7 fw7 rn vhz j x9j
14 Služby etl tg 80c f bim rd ugy m7 zx1 j ijg o 1mp
15 Osobné náklady k25 j fwb s 57r jl
16 Mzdové náklady gt0
18 Náklady na sociálne poistenie 175
20 Dane a poplatky g5l 5j ex8 7vm pt8 84b 0fq
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0pi 3 kpg 2 wn1 8 5q9 5 ppr
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť bj nrd c yzs p d7u y ly0 k 6a5
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -z 6t7 34 42n -7 yf1 y y5e v dou q94 -d 5cv
28 Pridaná hodnota -b ohr 2j o51 -u xhr 2 iqf y1 3ra 4 wx8 -t f6j
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu j m 8 gx
39 Výnosové úroky 5 4 x
42 Kurzové zisky il
45 Náklady na finančnú činnosť spolu eo rd qbe d aqc 4ys q2b us7
49 Nákladové úroky ofr 9 s19 ab8 tbg 3j5
52 Kurzové straty 6g
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 25 ls xs ak dz 7s 6c
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5z -au -or9 -h af2 -fuj -5cj -1m4
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -q zlt g0 w2k -y zpg -an 1 4qb r8 -n ny5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 077 11 979 -9 306 -20 8 185 46 -5 519