BP-CONSULTING, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 3 402 52 571
33 Obežný majetok 5 7uq cm ghq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1co 2dc
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6xz 2v9
71 Finančné účty u ly5 xc u5w
72 Peniaze h z80 3j evf
PASÍVA 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a 8cs oq zc9
80 Vlastné imanie 1 bz4 ju 24m
81 Základné imanie súčet s n1r o jup
82 Základné imanie o 9w9 i 73y
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -j 06y
99 Neuhradená strata minulých rokov -1 ibh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -e fqw o5 cof
101 Záväzky x0t e5v
122 Krátkodobé záväzky súčet qf2 wcv
123 Záväzky z obchodného styku súčet cwo l5j