JK Fit Štúdio s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet rb 58n yo jri 4t 3pw
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ni 6y3
5 Tržby z predaja služieb 18 882 16 313
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4f 24u it bcn 0j ybo
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1sl y 3n9 a 0xh
14 Služby sq msd 0l jds nh j0r
15 Osobné náklady m qhs cm9
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti h 2s5 7 ok0 u 61v
28 Pridaná hodnota d8 k26 5 12d o 3zo
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 13i
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti c1x
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 2m 37 0t
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť bk xi 4d
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6a -l1 clv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením f ywf l b4c w 8bb
57 Daň z príjmov e2l qrt c13
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 670 4 027 3 053