JK Fit Štúdio s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2k 1gg b7 udi r0 zuk
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 0q am9
5 Tržby z predaja služieb 18 882 16 313
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu qc uhq gb v77 wc ca2
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5wd q ys5 y cgo
14 Služby yu tz6 66 m0b t1 3oz
15 Osobné náklady s vcp grv
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti f khg b b3h 6 k7o
28 Pridaná hodnota s5 ene 0 vk0 b i32
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ic7
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 751
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 3a zb g0
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 9t q5 if
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6q -yu g7v
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 5o7 a 5tj 4 mis
57 Daň z príjmov 1kv v98 18l
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 670 4 027 3 053