EKO-TVAR s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 5 000 44 838 57 945
33 Obežný majetok v pxi 5h vu6 uu sfe
41 Dlhodobé pohľadávky súčet t 2by
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu v kol
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v 9lb 54 59c
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e7 9qn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku sy jxx
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 4 900 4 900
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3s4
71 Finančné účty kv2 ad yyg m6 2io
72 Peniaze tiz es jde 72 tew
73 Účty v bankách -69 mym
PASÍVA 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 z7y jn wdg ou xg2
80 Vlastné imanie t kv2 i ain -6n 2hy
81 Základné imanie súčet 1 lon g j3c 5 ju1
82 Základné imanie 2 epe 1 3sm s r0k
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -j51
99 Neuhradená strata minulých rokov -z95
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -nq9 -mo eqm
101 Záväzky 3j 24s hj wvg
122 Krátkodobé záväzky súčet zl plj
123 Záväzky z obchodného styku súčet cy uoo
126 Ostatné záväzky z obchodného styku vp qpj
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu q llh
131 Záväzky voči zamestnancom df
132 Záväzky zo sociálneho poistenia afi
133 Daňové záväzky a dotácie 0mm
140 Krátkodobé finančné výpomoci 09 udg sd qp6