EKO-TVAR s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 5 000 44 838 57 945
33 Obežný majetok y hfx yj 0ka 64 7lg
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 1 p46
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu e ilc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8 sud 0b 921
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet z3 t0m
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7h pf6
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 4 900 4 900
63 Daňové pohľadávky a dotácie nn5
71 Finančné účty zky kt pwm 9y u5y
72 Peniaze 17q lo zrf ui 7nz
73 Účty v bankách -mq 8fc
PASÍVA 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY v 6nz zx jbq 81 cc7
80 Vlastné imanie s 26y r crz -6q fqm
81 Základné imanie súčet f p7s z zef y v1w
82 Základné imanie v zpk 2 fq1 7 enw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -2mu
99 Neuhradená strata minulých rokov -kec
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -tt7 -sv jgb
101 Záväzky wp dfe 38 0c9
122 Krátkodobé záväzky súčet ag 776
123 Záväzky z obchodného styku súčet zh gah
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ds hgd
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu v nh0
131 Záväzky voči zamestnancom nl
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3qu
133 Daňové záväzky a dotácie w9o
140 Krátkodobé finančné výpomoci h7 e4a kd eoh