EKO-TVAR s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014
1 Čistý obrat 11 200
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet uv f9c
3 Tržby z predaja tovaru 7ye
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov e a4l
5 Tržby z predaja služieb 2 841
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3x
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu p8 54 n6i
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok e b4p
14 Služby 9p 3u agq
15 Osobné náklady 1 adm
16 Mzdové náklady e yzf
18 Náklady na sociálne poistenie 1 000
19 Sociálne náklady ohe
20 Dane a poplatky f5 0t
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 05x
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -d1 -y5 h6b
28 Pridaná hodnota -7j -s5 724
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ye jgx
49 Nákladové úroky i q
51 Ostatné nákladové úroky s u
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť wp bpa
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -7f -b82
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -qob -9d a3z
57 Daň z príjmov 8jz
58 Daň z príjmov splatná i7o
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -162 -44 278