EKO-TVAR s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014
1 Čistý obrat 11 200
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3m xxy
3 Tržby z predaja tovaru uix
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov r 5wb
5 Tržby z predaja služieb 2 841
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ya
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1k jk 60f
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1 lob
14 Služby vx vk 9y4
15 Osobné náklady d dlw
16 Mzdové náklady m 4oz
18 Náklady na sociálne poistenie 1 000
19 Sociálne náklady gk9
20 Dane a poplatky o2 tp
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť bgj
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -w1 -2b qb7
28 Pridaná hodnota -z2 -yu oqg
45 Náklady na finančnú činnosť spolu vn c34
49 Nákladové úroky c 4
51 Ostatné nákladové úroky k c
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 4t xg2
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -jl -acw
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -byu -nn ck3
57 Daň z príjmov vek
58 Daň z príjmov splatná 2g2
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -162 -44 278