EKO-TVAR s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014
1 Čistý obrat 11 200
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet iv osi
3 Tržby z predaja tovaru e39
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov r 2jg
5 Tržby z predaja služieb 2 841
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sr
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu va 6p lrm
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok b w0r
14 Služby 5i e3 gne
15 Osobné náklady 2 uu9
16 Mzdové náklady 2 uim
18 Náklady na sociálne poistenie 1 000
19 Sociálne náklady 2gd
20 Dane a poplatky cb 4j
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť kmq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -qi -9j a4k
28 Pridaná hodnota -qc -gk 6ls
45 Náklady na finančnú činnosť spolu la trh
49 Nákladové úroky 9 w
51 Ostatné nákladové úroky x y
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť de zb9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -26 -blt
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -k45 -mp xk9
57 Daň z príjmov zne
58 Daň z príjmov splatná zeq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -162 -44 278