EKO-TVAR s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014
1 Čistý obrat 11 200
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2z nfa
3 Tržby z predaja tovaru 438
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 3 kou
5 Tržby z predaja služieb 2 841
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 4k
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu uy ix n5i
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok t 5d5
14 Služby u7 s8 rku
15 Osobné náklady v 4om
16 Mzdové náklady g 1rs
18 Náklady na sociálne poistenie 1 000
19 Sociálne náklady rr0
20 Dane a poplatky g2 sw
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť n3d
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2m -3j 0nv
28 Pridaná hodnota -im -5k doq
45 Náklady na finančnú činnosť spolu k6 8nv
49 Nákladové úroky f w
51 Ostatné nákladové úroky 6 c
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť mp 7ys
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -n3 -dn1
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -an7 -3j s6m
57 Daň z príjmov 26h
58 Daň z príjmov splatná d7s
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -162 -44 278