MEDILIFE Partners s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 7 500 19 372 12 256 13 512 18 545
2 Neobežný majetok t zt4 c 0wt 9 tj5 5 d1f
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 270 4 278 2 286 3 990
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5 o9q 1 87y f fqf 9 y5m
33 Obežný majetok r ixa vo t7b f 7j6 5i txq lt 8hr
34 Zásoby súčet x ry7 q jej 2i 8qh
39 Tovar r li0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet m t24 t vuo v4o e oo3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k 7vs 1 esp 1 qm7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku l z3v p unt
62 Sociálne poistenie tdz vsi
63 Daňové pohľadávky a dotácie 72o 4m0 7ev
65 Iné pohľadávky j
71 Finančné účty g y0a j a64 j fwt 2 uxt q exv
72 Peniaze 4 obk j 3si xck 7 jj6 s e2w
73 Účty v bankách -3 l lfw
74 Časové rozlíšenie súčet 4jh
76 Náklady budúcich období krátkodobé zib
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y yl2 kz bpe zc 23a 3c b6x h5 urg
80 Vlastné imanie 2 9qe -z s8w -1 j3p -a6 yvu -g2 27c
81 Základné imanie súčet 1 oq7 q a4y d 93i i bwn n vrr
82 Základné imanie 7 pyt p 61f b 416 h pu8 h l9h
87 Zákonné rezervné fondy zze 5o5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -sww -ty j8a -q 9bw -ik 3wg
99 Neuhradená strata minulých rokov -vat -gt mk7 -2 nor -1w 6a5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -o6f -16 kdj e 0rf -79 uu9 -l6 7j1
101 Záväzky j8p wc 9vn 2k vao 3k baq ke bko
121 Dlhodobé bankové úvery k rw0
122 Krátkodobé záväzky súčet m6 nrb k4 25s js cax bs gdz
123 Záväzky z obchodného styku súčet s9 j8w okc u g1s sss
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ej gsz umu
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4 i00 i5 i4t
131 Záväzky voči zamestnancom wet
132 Záväzky zo sociálneho poistenia lia
133 Daňové záväzky a dotácie g3m 2 pou 47v 9p5
135 Iné záväzky a9 5ve wa 566
136 Krátkodobé rezervy glb tsg bto g9k ist
137 Zákonné rezervy wvo oh5 87v