MEDILIFE Partners s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 7 500 19 372 12 256 13 512 18 545
2 Neobežný majetok 1 xbu v xvc 0 04b u rat
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 270 4 278 2 286 3 990
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7 0f6 k lr6 x u18 e up0
33 Obežný majetok l h9t bk 09n k ogf 4s jg4 zd yg2
34 Zásoby súčet t zpn o kye tf m54
39 Tovar 5 ghu
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k 62x k yu6 thw r xj4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet z cdw j 770 8 eh3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e 3tt 0 og1
62 Sociálne poistenie hiy pgm
63 Daňové pohľadávky a dotácie 66e 9rw j5r
65 Iné pohľadávky f
71 Finančné účty q 6uz o zrd r tkb f pju 8 7wh
72 Peniaze 0 juv 3 lml kfl n 1tw p hvs
73 Účty v bankách -a g 860
74 Časové rozlíšenie súčet zem
76 Náklady budúcich období krátkodobé y2h
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY k 0hj tw ljp qj 4pn 1h tag hv mxk
80 Vlastné imanie q k8y -f 5q9 -q si7 -vc 2pj -e7 v5y
81 Základné imanie súčet c zt9 e ojh f cce m a5d v 7so
82 Základné imanie c q7v 5 i5c f rl8 0 tbw e ag0
87 Zákonné rezervné fondy i3s fxy
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -s0a -yk sax -t zbr -de ba4
99 Neuhradená strata minulých rokov -f15 -yj hl5 -o jzs -7g spy
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -l71 -eg qmp q 2lt -ts 6up -g8 oy0
101 Záväzky sul cn fkk bp geh os luz rk spc
121 Dlhodobé bankové úvery e pnj
122 Krátkodobé záväzky súčet qq ezm qo 70e mn ck7 so y1x
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6j 3wp ig2 k 9db yo5
126 Ostatné záväzky z obchodného styku d8 57p 05z
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu q q8f z5 2jw
131 Záväzky voči zamestnancom wo2
132 Záväzky zo sociálneho poistenia tg1
133 Daňové záväzky a dotácie x70 e 29t ctu lph
135 Iné záväzky ku f1s ax 7st
136 Krátkodobé rezervy 640 x5q rz1 j56 rci
137 Zákonné rezervy jua orw qgz