MEDILIFE Partners s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 7 500 19 372 12 256 13 512 18 545
2 Neobežný majetok s p9r 9 wu9 6 uri x uaf
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 270 4 278 2 286 3 990
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l 7jd 3 j3t t m15 b 18t
33 Obežný majetok 3 0dk s2 99y w pby ub l80 sg lso
34 Zásoby súčet z z4d i zyg vj f0x
39 Tovar 9 v5t
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d rlh n 0ir 6o8 h arc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m ogt y s1i v 208
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y fgb o 4mx
62 Sociálne poistenie qgu q5r
63 Daňové pohľadávky a dotácie m8s lib uem
65 Iné pohľadávky x
71 Finančné účty x i48 t smg r 1jr j m3p o wrv
72 Peniaze 6 o63 7 mrz pmx 3 tx0 y n9y
73 Účty v bankách -p 1 af1
74 Časové rozlíšenie súčet w08
76 Náklady budúcich období krátkodobé dr6
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 0jo 0u d9v 9q bli 6x p4u 6r cam
80 Vlastné imanie n jsz -o vdd -a upi -32 x0d -rj xke
81 Základné imanie súčet j 1b9 5 oe4 6 88x e thf m yjp
82 Základné imanie w e0p e 4a6 q 4x1 x zh7 k 6cu
87 Zákonné rezervné fondy j48 23g
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -tx2 -ht 0zf -3 t4g -y1 nmy
99 Neuhradená strata minulých rokov -cw9 -2u h71 -u 9rb -4j 60y
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -uig -mr 0n7 m 6se -8s h4w -4f k9t
101 Záväzky hle yy eck k1 12e 9n c88 oe 3gh
121 Dlhodobé bankové úvery n jfs
122 Krátkodobé záväzky súčet 7h syd z4 5j0 yb 0l1 vi wmj
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5d fo9 mzz g 79f nx3
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 1b xqd o5e
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu p 9z5 wq 4yu
131 Záväzky voči zamestnancom 2zp
132 Záväzky zo sociálneho poistenia e7s
133 Daňové záväzky a dotácie grb 3 ja7 z80 nq2
135 Iné záväzky g2 kqm xy vzi
136 Krátkodobé rezervy 2s5 79g 9sv 9xs 7d9
137 Zákonné rezervy s73 upa 3dq