MEDILIFE Partners s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016
1 Čistý obrat 56 361
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet cxt kjz t9 1oi p 57r fw al8
3 Tržby z predaja tovaru zse 970 x5 eho z fgs vd olf
5 Tržby z predaja služieb 8 455 19 134 140
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu k jbw
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ovc o e2c a
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5b0 sq0 bfy i1 0zx ec 5qq 0s 76g
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 155 892 26 619 7 029 26 443
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok uc qj6 e fr8 8q n 9kf
14 Služby a35 xe 3pu ej 7l9 r 5au q cua
15 Osobné náklady l3 3ps 1 6oq 8ea
16 Mzdové náklady 6g mca s 11f
18 Náklady na sociálne poistenie 3 494 1 164
19 Sociálne náklady yuk zut
20 Dane a poplatky 9hn fow zf
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a 4p2 c 3aq q 49p k rvy
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku r onx y w1b
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ufv 1 qg6 3 ktj
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -sdu -sy 9wz i wbw -ck w2m -p 7ka
28 Pridaná hodnota -701 x lwk un v35 -1 n6q -0 9ju
45 Náklady na finančnú činnosť spolu o ngx 45c -49 0 4ii
49 Nákladové úroky 11 8i9 b k1x
51 Ostatné nákladové úroky 3t dj0
52 Kurzové straty 5y
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť u trl kjb -vx zh8
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -k ktu -gg5 c5 -b pfy
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -0yt -os lcl 5 mqz -3a hjr -d pfs
57 Daň z príjmov 7ey 3do 5h9
58 Daň z príjmov splatná 81o
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -220 -14 431 5 854 -11 163 -10 319