FINI, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 61 240 50 177 71 692
2 Neobežný majetok tu 8nl 68 fha 90 01h
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 26 639 24 291 18 796
12 Pozemky m eqa h j3b w kaj
13 Stavby a 57t 3 0um 2 0vl
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z9 meg 2c xq4 ig tax
33 Obežný majetok 5c mhe 8g d5h c5 kgv
34 Zásoby súčet 8 38g 5 i3g i iva
53 Krátkodobé pohľadávky súčet na 1lq ud 5gq ol 4po
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet gm hoa 2o ugv c4 ies
62 Sociálne poistenie m17
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3qy
65 Iné pohľadávky vbi
71 Finančné účty 0 bum g l7f o mgd
72 Peniaze b wdm t fng o bza
PASÍVA 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5h 84t gb rwg en ftm
80 Vlastné imanie 0e 0zb ra 8tt 1g shg
81 Základné imanie súčet l ebo g w7y v rvg
82 Základné imanie g 56g l t30 l 8gz
87 Zákonné rezervné fondy d7r ada
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov j m30 8o mds
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w 0kd px avi
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení q h40 o bvi x q7z
101 Záväzky qq b2e 4a uqk 05 re4
102 Dlhodobé záväzky súčet ny 4
122 Krátkodobé záväzky súčet 7u 9x9 jl vbf x7 snu
123 Záväzky z obchodného styku súčet 33 s95 y 9e7 -z noz
131 Záväzky voči zamestnancom g yg7 fom
133 Daňové záväzky a dotácie 2 uhw k w1o u pgn
135 Iné záväzky eh 7y9 42 c1p 9n 0au