FINI, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 61 240 50 177 71 692
2 Neobežný majetok gj 3dl zt 5bk vx 20l
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 26 639 24 291 18 796
12 Pozemky i blx f vzx 6 v5z
13 Stavby p mm9 0 nnk z t84
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8x 70o oz 8yz r7 5gi
33 Obežný majetok xz qfa ve mfs ge czl
34 Zásoby súčet 3 nza 9 ytf k diu
53 Krátkodobé pohľadávky súčet wc gwa pl 8ry ux ktw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet eq dr5 ij tro rj muv
62 Sociálne poistenie tvf
63 Daňové pohľadávky a dotácie d84
65 Iné pohľadávky l75
71 Finančné účty 9 lmy 9 7is o opo
72 Peniaze h pp7 s yu3 s 3q3
PASÍVA 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY e2 a65 82 3fm bi zyx
80 Vlastné imanie sq uiu 3z qjn aj wmr
81 Základné imanie súčet e e4x u 48v j 8z5
82 Základné imanie e grv i rly 9 uh7
87 Zákonné rezervné fondy k7m fd5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 3 j3f 0y iq5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5 hc3 qi thb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení w jx7 r w4l q xs7
101 Záväzky ps vkz 1x feb 7t 489
102 Dlhodobé záväzky súčet eg q
122 Krátkodobé záväzky súčet tj 2yk 9c eud 1v gf6
123 Záväzky z obchodného styku súčet ui 2xq g kwb -m ase
131 Záväzky voči zamestnancom f hs4 p4e
133 Daňové záväzky a dotácie i 0uv 6 vnc b 6ak
135 Iné záväzky 56 px5 vi iqc b0 rvx