FINI, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet uc9 040 2m6 mia 97c a42
3 Tržby z predaja tovaru 9v1 zxo xwf mqm ifo qjj
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 1j6
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu l6c z3v qa8 6lh mpl d7d
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 198 634 344 377 242 417
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok t 4rq jr 21r o2 5p6
14 Služby eg ivt 6y uje pq vtc
15 Osobné náklady 94 o4u ek 5u5 0 86s
20 Dane a poplatky mcq bhz 9xh
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku n qj3 x zfz n 8y1
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ph iq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti c 2kk x 0vx 7 eml
28 Pridaná hodnota cc 877 gx oa2 ki 3df
45 Náklady na finančnú činnosť spolu j q7d tjs oop
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť g dp0 qvx bu8
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -s fkv -ehs -hj6
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením p a56 a w18 p pwp
57 Daň z príjmov i 0jw j dvy 8 qif
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 848 6 415 4 075