FINI, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet e4w 4ly us3 9ua gkm jwr
3 Tržby z predaja tovaru awy gp3 8ap o9w tqo 0gd
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 3xu
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu syq 9wb efc 492 p6m 60a
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 198 634 344 377 242 417
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok v xz2 ir qmt wv fea
14 Služby 4h 2h8 hr 5hq uv r3y
15 Osobné náklady b6 iky c4 g79 r fg9
20 Dane a poplatky pmz 0uy bd2
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku v rx0 q 821 1 a7q
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť lc q2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti q a4w s sdo u jib
28 Pridaná hodnota bv u76 y0 mdg ow lrg
45 Náklady na finančnú činnosť spolu s n95 f4s vjx
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť m 0fg kjl tih
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -u dfs -03n -7bd
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením o olz k 8ea k xnh
57 Daň z príjmov t zq3 q 0fx g ukm
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 848 6 415 4 075