FINI, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 44g e50 1at 7k3 4r4 uw5
3 Tržby z predaja tovaru 1ap 166 u0r vxt n0t n8t
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu bmn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0ws gnm mch fwq 7s9 k9f
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 198 634 344 377 242 417
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok i l58 vi owr o3 10x
14 Služby by kg6 f4 usz id brj
15 Osobné náklady 3o je1 bt ov9 x e6y
20 Dane a poplatky ve8 230 g6v
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku z 6vd u 1zt u drs
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 92 hj
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 usy 3 lzh x nut
28 Pridaná hodnota js om7 d4 452 3h 0j0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 0 aj1 tol 2qn
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť l 4b7 x55 n6a
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -a fc2 -eh8 -3dc
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením v v0c r jfq 3 1hy
57 Daň z príjmov m ylk 4 5ef e 4o2
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 848 6 415 4 075