e-kočíky s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 2 282 19 069 38 537 72 939 91 251 125 904
2 Neobežný majetok r0 a14 y3 aj2 o vyn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 22 387 14 095 5 803
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí hl p1f 5x vrx z avz
33 Obežný majetok g sxp i5 raj ub 72l jx kry j5 q2x fnt 1r2
34 Zásoby súčet 8t 6p9 w5 cot vo a9w aq 57a
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1j -ca jh ylb sf gti de bp2 p3 g3h
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 52 -p7 gm6 k ruo o j7g 3 nhs
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám vl
62 Sociálne poistenie o3 6ja o1 soh dy tii pq 76t
63 Daňové pohľadávky a dotácie am 9hg s3 clb k7 8we z3 09y
71 Finančné účty p mud b1 sk9 3r 6n5 u gwh d abx s bro
72 Peniaze ns mc tde hx ozu h lja u s1h 0 trm
73 Účty v bankách 1 441
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY k kek m2 cz1 dn qwz ad u7u 0i 5f1 eux 7cj
80 Vlastné imanie z f9n ax mla -i mit -hh 2bc -ln 2on -02 qtv
81 Základné imanie súčet s mob z w32 p i0t e srt z zy0 u 994
82 Základné imanie k 8gp f jei z 5e6 h 3e0 l kpj 3 jlf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -r 0wh b uqc -fj hjx -ug 5q7 -ln mmb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x djt
99 Neuhradená strata minulých rokov -y nro -8q aic -zh fki -4g st3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 hw8 fy wmq -19 xza -kh ds8 -g nlj -h r8q
101 Záväzky uqr s 298 cu w4s pc2 fx9 lju 0d5 nly 1mg
122 Krátkodobé záväzky súčet q3u n a84 fv cay 9j zyi eq6 xve 36m ee3
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1o0 a 1wi 5 0v3 6 kcp o5 7cv 31 vl2
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám wos
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu -3hh
131 Záväzky voči zamestnancom dj
133 Daňové záväzky a dotácie p 951 qq ha6 xu 4qu mh 6r2 q6 4j0
135 Iné záväzky 5e j2f m7 zi0 h9 nz9 hb eua
139 Bežné bankové úvery gd hos 8j d9d q g52
140 Krátkodobé finančné výpomoci 5x 002