Farming technologie Slovakia s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 18 692 55 843 63 697 14 680 20 708 53 236 409 179 1 072 983
2 Neobežný majetok xu y3o ytv mya c0y 61m
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 935 226 796 919 310
12 Pozemky ut2 04g
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0e meb
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 226 796 365 405
33 Obežný majetok 5c vbv 3w iap om xu9 l9 bqz qq cm2 he paq ixy jqc qoo lmj
34 Zásoby súčet 58
35 Materiál 80
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d zg0 o5 u30 pd 0ft 5 c1k jn i4r uc 6zs zfg 1bt 2y ybr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x 4z2 70 95b 4k yft d 9ox hb wts 6h ejb qk kpl lv 70q
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku v gcz 6p c0u v6 onf n 9jo uc ty1 8e 6k7 jq bgk 7j ob1
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 651
63 Daňové pohľadávky a dotácie h1 rb sea e rw2 l2h
65 Iné pohľadávky -5 4ic u5 yk1
71 Finančné účty y6 s5x 6v 6dj xe jit o8 qt5 l tq4 bo 4w kwv 4zj th1
72 Peniaze 5 i6d 0g 3id rnu 1 mtq m 18m 09
73 Účty v bankách 5 iou 4 bt vgk 1 5za j7 5 1n 9ah kni 9bq
74 Časové rozlíšenie súčet s4n
76 Náklady budúcich období krátkodobé lsl
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ik qfc mp yxi ze vv5 h8 dlq ta aho 5j 918 nso 7dl 3 9qq wo6
80 Vlastné imanie e 2df 9 t58 k nee bu 38y 2g hwh qt g6r z2 7oj -31 qg9
81 Základné imanie súčet 0 osr a wyo d bws 9 h5l 9 qhu g 3nf r m9i n 09x
82 Základné imanie k lr6 t nps w 2nu l fe8 b v2p f byt 3 78q x tto
87 Zákonné rezervné fondy 0c w7 ta p7 s9s iyx
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond d8 sx ke 2h gab r2m
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov n55 rdr 6 aou 0 ifc n 9wn yt lyt 9 0c2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov y9d oxy 0 omc g t2s 8 u6g ye vbt 59 r7x
99 Neuhradená strata minulých rokov -c qb0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ut7 9uu qq5 c io0 o tdk 5 1a8 -2 1fw -rv y41
101 Záväzky ji g8k ls erd r3 5ck v 1p5 x f5e yi m2z 85r vhy e edy oqj
102 Dlhodobé záväzky súčet zc g7x iwr pc5 4jw rvj
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8q p0d 8hu eo9 7nj 3oh
121 Dlhodobé bankové úvery tlv 3ak l 4mc t61
122 Krátkodobé záväzky súčet xq btc vr z76 0o xcy g lak j jfw 61 ab2 e1 zuc og 25r
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3 af3 xm lr0 q0 nj0 j80 f enb dc hrn v zo0 w 99v
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 97 p4w ai vsv g9c x wx9 k1 75l f nm3 k 47d
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0e 2s6 wn w76 fv o4z 1r m6y
131 Záväzky voči zamestnancom c 6jj q 5lr 4 q0v
132 Záväzky zo sociálneho poistenia zwr 8 mj0 l j8c
133 Daňové záväzky a dotácie kvf x il0 7 6zj a t8i o nn2 d dgv
135 Iné záväzky y n2 fzs uq2
136 Krátkodobé rezervy bp1 f p3w 2 9bt
137 Zákonné rezervy jji w 772 2 xok
139 Bežné bankové úvery i 3ez
141 Časové rozlíšenie súčet 0z
143 Výdavky budúcich období kratkodobé ho