TN-auto, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 119 127 128 066
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet u2 qwy 1ke eit j91 ovr 29i 8iz z9b 9np gwu tol
3 Tržby z predaja tovaru f go7 o8 4nm i4 53a 60 p4e mj 8mq
5 Tržby z predaja služieb 92 428 105 878 121 757 101 872 99 377 103 117
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 6dw e0 0lg cz v4z 13 nn0 s5 yz1 oc ni7
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 8ou a yoi c f5d 8m 2xd ou e75
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0p k34 bnz h9w 27a mtl kyw x1p zrc 665 44j 880
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 13 146 20 042 21 706 29 240
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4 0mq mo euo gc 3j9 bj oin xd k80 md 003
14 Služby r3 7fr hm sxv 3y oww pa k8p dt rue hv qpr
20 Dane a poplatky u 0uf m ix3 9 evm c 12i w o9a f bku
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku u a9j 8w 2cm vi uh9 7f hcm bv 0sg u2 w84
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 snk c5 7dk nz m0s s4 5kc 7t vpt b8 30j
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu p hli ug 05h ii x20 if xwx s5 x1g v4 5ze
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť cun it5 7 0qc 3g 9gc
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ku vml -j x82 -w 12e -8 3xg -kw 0gv -jz jno
28 Pridaná hodnota 09 wg0 ar oku h2 njq qw 9fg te tte e2 0oi
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu dbi i7k h p4x oq d47
39 Výnosové úroky p 9
41 Ostatné výnosové úroky 8 s
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 8xe 219 6 viq 7c ha2
45 Náklady na finančnú činnosť spolu h dy8 6 nq4 9 gd3 5 wap g 1o4 ih
49 Nákladové úroky ekt c0c
51 Ostatné nákladové úroky wkg ei9
52 Kurzové straty su 21n 0k7 k
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť u fu1 m rpy n 3v6 s jem o ywo qt
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -c 06i -m i9c -a tqe -5 387 -f n0r oh3
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením aj msm -9z np1 -l1 xch -jv 3gn -lz zoc -23 ljg
57 Daň z príjmov ky c1m w6t 935 myb c1o hj
58 Daň z príjmov splatná db oom emw 90c ar8 7ae on
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 46 945 -14 965 -11 207 -14 129 -29 219 -70 152