ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Eva Segečová, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 5 230 50 639 30 065 24 139 19 697 16 330 19 863
2 Neobežný majetok 2vd 3j 81a 9j sxv hb ap7 x ue3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 230 29 560 20 739 11 918 3 099
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ed8 rs 8a2 2g iif xe mrv g z52
33 Obežný majetok l a93 8l pft v upq ic dns ov 9b6 hl mr9 z5 gpr
34 Zásoby súčet ru
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b d1u s 0jh u olx k9 fx3 p2 n8d 9 zjd
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q u2t w rpb a 1c4 s4 xrs bd mif 8 ty0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku j gre
62 Sociálne poistenie kze pfv 52 dr
63 Daňové pohľadávky a dotácie 37h izh 7j hg
65 Iné pohľadávky tfs d96 qq
71 Finančné účty 8 5x4 ft 3im 0 fip 3 tr4 p mra h g5k da 1ag
72 Peniaze a hjh t ni9 x va0 4 bxs o oow 1 0p6 m7 7u3
73 Účty v bankách g r7k
74 Časové rozlíšenie súčet 5 lsg
75 Náklady budúcich období dlhodobé 5 eva
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i cu6 7s iao 2h mwl oz vp1 y7 ftx ra so4 5r l8v
80 Vlastné imanie a z9s 5l zn5 -n wur 5 zly z xat v u1h ed gp7
81 Základné imanie súčet l di3 w eq1 0 nrh t bhb e ist 7 650 y elt
82 Základné imanie m gvo q j94 i 7ts g 1hr 4 6ik j bfa 7 bjp
87 Zákonné rezervné fondy wka 057 dhi 3qy
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -6s n g49 -0 934 -twh -80 x gfl
98 Nerozdelený zisk minulých rokov r idx w tf6
99 Neuhradená strata minulých rokov -o8 -p yan -var -1c
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -vz j soe -zb 3qc t h6a kb l xvp m h8k
101 Záväzky ikk 0f pxh ki u3y 9t ruq b2 h2b m 5x1 g hrd
102 Dlhodobé záväzky súčet 3c dox cl l ghq ne vy9 a92
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet nc mmp
114 Záväzky zo sociálneho fondu s5
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 qt hbr
122 Krátkodobé záväzky súčet ey6 9p 3aa 6r omh ae mad h9 zfw h 7yf s 3nr
123 Záväzky z obchodného styku súčet wlq 0gu 2gd flo c 2q1 l88
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu n d1s
131 Záväzky voči zamestnancom u 3c5 x ojr kt9 6gn p pxw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8uv
133 Daňové záväzky a dotácie l jq3 1f0 d a9i k s76 t afh j ugp
135 Iné záväzky 7 f3a sg k47 f av7 g b16 g 4iq o laa
136 Krátkodobé rezervy q 7oc w iqr c3a 1 3mo b z0h
137 Zákonné rezervy y t1j