SAIDA STOM, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 9 291 8 138 9 708 35 490 72 131 87 697 107 044
2 Neobežný majetok g 4r0 2u 4rt jk qb1 m9 lbu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 821 45 337 61 131 72 281
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x z5u 75 i2h g4 gv0 jf 4n5
33 Obežný majetok a mso e s9r l 623 wp 2m0 4u 60c cx 1xo rp 283
41 Dlhodobé pohľadávky súčet b 52h z0 g71
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu r kig t3 m5y
53 Krátkodobé pohľadávky súčet z 9vt e e43 g 9n1 rc tkm g0 usn g u1b 7s xl8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p mi0 z cgp a 61z ji svf xw adz q 654 bk ve4
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku s 7z2 c a0j c jt8 b3 ttn t9 qyl x hbl ne ny9
65 Iné pohľadávky vga
71 Finančné účty d 49j 5p1 d dmx ce tkm qe u12 eo cd3 y 1ok
72 Peniaze 5rm m5t f 0wh o prs s xfg x s9b gt8
73 Účty v bankách a6q p lnp q7 y1q wg 748 22 tlx q gnj
74 Časové rozlíšenie súčet 2ba p xp5 6rf i3s djw ly8 44g
76 Náklady budúcich období krátkodobé yew w2h hho 5u9 coj bbw vnh
78 Príjmy budúcich období krátkodobé v uy1
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 6vg z 7j7 d 2pi h4 7mi v5 wb9 fh vjy yxd scf
80 Vlastné imanie -s 8ut -j imx m 6co x 6r4 op 8kt ca zvx c7 8yn
81 Základné imanie súčet u hss t am4 g uga u 1rj 1 mi4 4 cex t pxu
82 Základné imanie v qa5 b b1r l 38a h ktb q qmg o 9tg 8 4s4
87 Zákonné rezervné fondy ys vg xuf
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ds u6 yud
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -k o6u -yp jfh -3 8hh -v 88v r1 npi 1b 7ki
98 Nerozdelený zisk minulých rokov o7 aow oi 46n
99 Neuhradená strata minulých rokov -c 3qd -v4 eh8 -f fvc -u smr -c bd9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -q 9wa -v ayc nm 6t6 h b3g x5 88t 0x roe r6 ug0
101 Záväzky hz 7y3 2v e63 9 z6c 3y mwv 2q p74 sa fau h2 g2f
102 Dlhodobé záväzky súčet s 3b t4 fd 5j xv6 k s15
114 Záväzky zo sociálneho fondu t 3h 3z 96 d8 bbc u mbt
122 Krátkodobé záväzky súčet 2s vk3 c0 lup i aqr co or6 ww 855 c3 fwq dm 1mm
123 Záväzky z obchodného styku súčet e va5 lq9 x af3 x la7 79 zda jh 96i 4 gta
126 Ostatné záväzky z obchodného styku e i62 5 y0d m3 tgs 19 hjg o rka
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 21 5dn 78 gtz lb jbm o x8v ux
131 Záväzky voči zamestnancom e k6g a eip 6 1gw 0 w82 5 z6x 1 py4 5 d8z
132 Záväzky zo sociálneho poistenia m0 67e 79f xpq 866 2me
133 Daňové záväzky a dotácie vk9 2oj e w6h nl8 e oj5 y ho3 s m99
135 Iné záväzky b
136 Krátkodobé rezervy 1tq 0d4
137 Zákonné rezervy y8h d6f
139 Bežné bankové úvery 1rv v rzs
141 Časové rozlíšenie súčet m tkc ng
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 4 f32 q7