LALINSKÝ ADVOKÁT s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 6 048 11 874 18 367 160 017 189 531
2 Neobežný majetok vot v5h bsy 5jp
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 129 955 165 120
12 Pozemky cu6 77k r3m djm
13 Stavby 9ua ksz 0gq z7g
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q vwf q4 hzc
33 Obežný majetok c rcc mq 5i4 7t a9n nh lh0 z0 t02
53 Krátkodobé pohľadávky súčet m d8s 2 cis c 9nt xn qjv zq 9h7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m jet w px9 k h5r au alg nk 4ij
62 Sociálne poistenie h 7fy
63 Daňové pohľadávky a dotácie o 46w
65 Iné pohľadávky mlo d 4zo xs 562 i xri
71 Finančné účty 7 5iq g 689 a9 dc3 o 5t8 7 sp6
72 Peniaze o c7m s 127 r2 4lg j 1we q 2q4
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY p lmt n1 p9r 8l lne 5ah l93 yom t6p
80 Vlastné imanie e 62m 6z vd5 k0 nqt xt 9m5 j4 5jo
81 Základné imanie súčet y wb3 g ws1 v pf2 d 8tn 8 co4
82 Základné imanie 7 zg3 0 s7r w gzl 6 hm6 q ul9
87 Zákonné rezervné fondy sfh 2ow yzt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -t6d 5 o8o j kxe y y49
98 Nerozdelený zisk minulých rokov b q6q 1 b50 3 z2c
99 Neuhradená strata minulých rokov -3mg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -pj9 v tvm c oh9 k4t c l3i
101 Záväzky s een z k46 4 mpd 0p9 d29 bvb lwi
122 Krátkodobé záväzky súčet l bcj k a34 g 0cn wm zi5 kg 4p4
123 Záväzky z obchodného styku súčet v 7 qax 3pd
131 Záväzky voči zamestnancom wt3 8im js4 l gnh d 7av
133 Daňové záväzky a dotácie u74 d xqy j r15 b ns9 2 pmj
135 Iné záväzky ek1 1 7r0 r1 xs5 54 1tn
136 Krátkodobé rezervy o7m 8gr
139 Bežné bankové úvery lxp c6o 13n 2cy