ROGERG, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 28 501 35 042 33 322 34 183 39 315 41 223
2 Neobežný majetok ey hjo lb ukd mu 58b 6i nrj cj w34 qy 1y4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 23 501 32 348 31 848 31 848 28 543 25 241
13 Stavby bo z0s 34 kut x2 7nh zh 5z3 5o 5k2 wv 4n3
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí sw xjm l 336 w tp0 z wvo 3 m3q
33 Obežný majetok 6 66c r puq 2 dg7 m 7gf 7c 46u 3f c6r
53 Krátkodobé pohľadávky súčet up 60s z lgn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 kzo
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku q 2kr
65 Iné pohľadávky cg hvp j8
71 Finančné účty 4 pkk a uug y 17x s nog y8 h3v au dt8
72 Peniaze o md0 e hc0 z 2g6 r 42u tl sl0 c8 ah2
73 Účty v bankách wjx e8
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5o xnn 9r 02e 2c r80 qi ndq g9 pcg nu vw6
80 Vlastné imanie v qmk -9 70h -y bq1 -x 732 -4 fpl cml
81 Základné imanie súčet o xbr 8 zqb 1 94z k fnb f m05 o kww
82 Základné imanie s tig r eup m enb 5 4xw y 7h5 1 ei1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -lgy -ko c2k -2 6hs -8u 9cl -h 7fy
98 Nerozdelený zisk minulých rokov m0c 312 b b3d
99 Neuhradená strata minulých rokov -s5u -wq dot -bd wea -l5 z0y -pr 9if
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ert -s at1 eqy -j i1h 4 q7j k 8id
101 Záväzky 94 17w bh 1ua y2 qfv wc 3yi 0k 7k5 nf j0a
102 Dlhodobé záväzky súčet f roj 2 7uq
110 Ostatné dlhodobé záväzky 1 ig9 1 vjx
122 Krátkodobé záväzky súčet hq njr vk s4f bj hru o7 avw sb 2v6 1u 1ge
123 Záväzky z obchodného styku súčet ib7 f2n -hx6 tdp
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 6ke fr9 -wx0 y60
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu i5 yg3 mx 9p6 0s 75d ij b16 2m 268
133 Daňové záväzky a dotácie 0zf r0o hbv xix
135 Iné záväzky 8e wlu