ZPPR s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 14 633 14 315 16 443 213 365 235 869 238 299
2 Neobežný majetok e pgq 1 n79 3e zzo 523 bwr air dco 6d2 r3w
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 033 1 670 10 030 13 330 13 330 13 330
12 Pozemky c rby s 9m7 x qlz v 0z4 j p6b 1 zhj
13 Stavby l 325 0 lwk m dec k lxg 9 uep m 4rs
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok mhs 4 m8s xd 2ce 17 ufc rp cor
21 Dlhodobý finančný majetok súčet s9m 54l jjz scd 171 3dk
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám r95 rn0 9m8 czm pyg 0sx
33 Obežný majetok 20 2uz fj 1k1 d 2rm uf g8x 0c g8n 2g t1s
53 Krátkodobé pohľadávky súčet z6 kyn m5 n7o ec 9o2 54 kwo gm 8dm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet u8 ryi 4o 8e2 ca 0xq
62 Sociálne poistenie wi gty i lfb
63 Daňové pohľadávky a dotácie dw r9i i ks5
65 Iné pohľadávky fb y3b yi 3tj
71 Finančné účty 8 yaj n hwg x ek8 yoc 6 yyy m 0lp
72 Peniaze 9 r8w 1 yko o upq 24q u 012 9 mty
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5j h7x pz 05b oq x06 s2v o7q w79 81o c2z nx2
80 Vlastné imanie 4m 4fu 4i 4wo f8 cp5 pj c7f qs alo 42 gxn
81 Základné imanie súčet 4t xhg sw iq1 ih ymu da gjx m7 d8x ur pt6
82 Základné imanie yi fpa fj qbz 7n rjv v6 7yf el dwc 2u xbj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ic5 -q 7l1 -r q1v 6o 18t l1 ze4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h4 41c 90 l74
99 Neuhradená strata minulých rokov -do0 -w od2 -3 elh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5ph -g wfj -o 1kn rw 2eq 3v fsz -024
101 Záväzky rqt 1 6h8 q38 kkv whg bja sow 32b
122 Krátkodobé záväzky súčet nqy i 9gd ypj 1qp q5o 1zn qdm rvo
123 Záväzky z obchodného styku súčet r gdw 9 36c o f5s
133 Daňové záväzky a dotácie i8y 99j f 6mj
135 Iné záväzky f 9sz kym c5w 518 vrs srr 0qd