ZPPR s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet uu x4t 4t zvb 54 lsn
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov pe d8p 7b fgk 06 08o
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu zsa 9jf np 99 2s xr
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok gr
14 Služby i83 pd zs 8
20 Dane a poplatky ku 6w3 h0 4r 7q 6e
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť au
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -rlb -e8y -g8 po nya if ma2 jx g2y
28 Pridaná hodnota -ywn -kf u8 54z nc e3n wj ro6
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu v 4
39 Výnosové úroky p x
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7 jj iv6 0j iq4 tnb
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť l c2 uwi 3g npb v50
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -w -ez -be -7i -6ny -42v
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1b5 -7jx -bz6 rb wk5 9f 62p zd eom
57 Daň z príjmov uax rx8 b x0m e h6g j aw2
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -367 -1 278 -1 130 13 792 13 815 13 025