ZPPR s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet xj ihk lw 6bd
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov qq 6lq b1 s0t
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu pui elw wm r5 m6 4i
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5y
14 Služby lxf lc 9e q
20 Dane a poplatky 0w 3f3 2s ma 00 n1
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 3i
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7r5 -lgl -q2 xq xko al n4g -6g
28 Pridaná hodnota -nhu -7d 1r ute 0m 2zb -8
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu h 5
39 Výnosové úroky j k
45 Náklady na finančnú činnosť spolu v 2t 6we ns jr7 mqz
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť y 8k ubi 7y n4b zpx
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -l -0m -ik -se -xlv -mpt
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -dd4 -2bg -qwg m1 u9b qy xgp -krq
57 Daň z príjmov 3yd jr4 j 4ou 2 ohk
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -367 -1 278 -1 130 13 792 13 815 -117