TRANS FOOD s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015
57 Daň z príjmov 7f5 p17
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -480 -480