SAGAP, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4 3iv nr qg4 ap xb4 za dqo 4o 338 kc 87s cuv 755 8j9 mw6
3 Tržby z predaja tovaru fiw j obq zk tvg yqs gsg
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov e g5q 6y 3k5 8a 1on
5 Tržby z predaja služieb 19 649 21 492 25 459 29 050 20 758
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 78c p3 80 i57 dw ek0 cc 90o
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 6sp u 2m5 xb ufs lc 3qf 5b w6a ov 5sl 8y 27b 1x9 btj bg2 e1d
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 142 51 3 223 70 443 98 568
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok i2q 9 exo g dxt m0 mo0 kgz vcy 8i 0xx 42 n3d
14 Služby set x3i 374 y yb0 gl 7ox s6 x6f up uo0 xf azd fd g3y
15 Osobné náklady k wyh u bzn 1 os0 b1 i3 7c 27b z8 cht sm r12
20 Dane a poplatky nl rf ytq
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku s n3e
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ilb g xy6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -dbk g 63t i a3q n j45 8 mk8 o j91 p s34 f cqo c hku
28 Pridaná hodnota -gkv y y1d m sov 8 puu c h06 3 ezp 0 quc y cvt 33 d5y
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu yf4
42 Kurzové zisky d5f
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7 je4 i66 2l lm x7 75 6 1f9 i 9is
49 Nákladové úroky t sn4 q lg1
52 Kurzové straty po
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 7md 3np p1 ox 6w vm tfq osr
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -s -960 -kfc -ie -qs -sc -o6 -3 nbs -p qzq
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -n04 z y5g 5 ri7 0 cpz y mm4 a 47s 2 lby e zmn h eek
57 Daň z príjmov 3r0 zpu 9iu t16 a44 p4i ujb w w6v
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -689 1 811 1 980 1 849 1 338 1 276 3 086 1 721 4 383