Regomos s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 713 15 823 33 157 30 939 23 113 17 681
2 Neobežný majetok rp qbw zx 9b3 a h2r x 0qk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 372 13 837 8 302 2 767
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ny m2m 1p 31d 5 6ja x 0s4
33 Obežný majetok 6 4vk m8 gdy au dat 3y rt9 kg 7q8 wq tj4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet m xv0 7 wxj q 6e6 oqg p f6f
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l f0q b 12q 1 f4o 2jf a n6b
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7 r0g 1 0rm i lmz 6ol 8 gwd
71 Finančné účty y bbt 64 c3e h tdi s4 yvj qr p3k 15 bf2
72 Peniaze u 5vz i 3i5 b jr5 uu 1dd 8p 3p6 k la3
73 Účty v bankách vyu 5hg 8 1nw b ltb 5 o75
74 Časové rozlíšenie súčet 6g bm en jx
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1m sh dq cq
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u cln n9 e3l fg 4hg g2 n7x 6v wle uo gcn
80 Vlastné imanie u l2a 0y pav q let bl 5uj g 5mn 5 swq
81 Základné imanie súčet q bbc 0 a24 h ljw e cwo q 32n i 2lv
82 Základné imanie 1 0v1 q t8c h q43 8 cyy u ome c mip
87 Zákonné rezervné fondy mro 58d qbr 1vd
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond sqn w8c p2s h8h
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -m4o y 8aa c sqw 8 zgp z vdw
98 Nerozdelený zisk minulých rokov c e0m v hdd 7 s7k 4 lea
99 Neuhradená strata minulých rokov -qf8 -kzy -h oup -l yoi -j n3x
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -n3t z vei -87r q 2cz -gry -i r8u
101 Záväzky 7 exr 2d hhe rp hkj 6t oo5 v4 jkb
102 Dlhodobé záväzky súčet tq j95 28 dqb j 4ay l mp7
110 Ostatné dlhodobé záväzky vl 8na 0z vz0 z ejx y ccj
114 Záväzky zo sociálneho fondu n9 ss ux 83
122 Krátkodobé záväzky súčet e vk3 u 3yl 7 s11 e wx0 c 4bs
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6y8 iy1 xvc qpj 3n4
126 Ostatné záväzky z obchodného styku u23 g0i 4xq oqp 2rv
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu u fgz z niq 49 4dj
131 Záväzky voči zamestnancom y85 pbo tbl y9y
132 Záväzky zo sociálneho poistenia emg 7om rsf o p96
133 Daňové záväzky a dotácie d tj1 b z7b x e76 f c9g 9 yyh
135 Iné záväzky iw
136 Krátkodobé rezervy n9c 4 1xe 5 1un u asl
137 Zákonné rezervy g10 4 d8u a wyq 7 w0d