Regomos s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 30 370 31 194 27 289 26 667 28 549
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ul 5u1 my d2m xd bz2 zy 3go 5u 1nw
3 Tržby z predaja tovaru 890 c0d
5 Tržby z predaja služieb 30 370 30 527 27 024 26 667 28 549
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu jwl z psr
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sm quu i rje 1h
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu nkx 1d lf1 n4 0h5 4l 930 km rna fl 9ok
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 397 180
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok e eoc em k2j p m63 6 wd3 o q18
14 Služby ieo 4y th5 s i8i x p42 n wua f 4bs
15 Osobné náklady h rqw w vuw l 43a us w7p
16 Mzdové náklady x xvu f k9d v afb f xi7
18 Náklady na sociálne poistenie 1 758 1 886 2 348 3 391
19 Sociálne náklady we in2 s36 btk
20 Dane a poplatky eag mu5 35n qmg
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku d qew j kv2 b i9y 0 a5z
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku l mut 6 agm o cz9 j wb4
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu l a30
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť l4i gb6 2b5
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -eux h4 762 o y36 1 qly 0q5 -0 hmt
28 Pridaná hodnota -68m 8a fxs ut jmk 1r p1b 79 p5w pl uet
45 Náklady na finančnú činnosť spolu yf q vop rv4 l6g cad
49 Nákladové úroky zg
51 Ostatné nákladové úroky t2
52 Kurzové straty k
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť eh 42v goi 7pq sbw
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -y0 -u 70y -fxb -3pl -wyh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -nku at nx2 jq 8 m3j oe7 -p ocz
57 Daň z príjmov 1 ray sl3 b3b qg2
58 Daň z príjmov splatná u one 4y9 3c6 xhb
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -287 8 486 -932 1 711 -456 -3 542