Regomos s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 30 370 31 194 27 289 26 667 28 549
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8k 25o 6p szt bp 1wu dw qzu rd 552
3 Tržby z predaja tovaru udo as4
5 Tržby z predaja služieb 30 370 30 527 27 024 26 667 28 549
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ift d wce
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti bv 918 q 22l 7i
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu grd 6d 7gg 48 7pz 3a qs7 pr xoh ve z1s
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 397 180
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok k 3ry 2w 72w d 9ax o his 4 7gg
14 Služby 71u z6 ch7 f bhc 4 eog h kiz z dwf
15 Osobné náklady a bv4 i la4 8 hdt 69 p0d
16 Mzdové náklady 2 qme c a5e q oq3 5 4ls
18 Náklady na sociálne poistenie 1 758 1 886 2 348 3 391
19 Sociálne náklady 77 17o ja8 cxw
20 Dane a poplatky qnt edd lsh yqc
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku s lbv 0 8p5 y q8l a 4va
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku z ao0 m eld z 00v u 29w
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu t 5qo
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť v5p 9o7 0mg
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -jkf 55 5rh 0 bt6 4 ffl k50 -u a6q
28 Pridaná hodnota -zlt am x3h fa tmu x4 utc tp 0ly b4 wbm
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6d n 0dx wxm 0cd wy7
49 Nákladové úroky iw
51 Ostatné nákladové úroky zm
52 Kurzové straty h
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť wn 3hg 2d2 gmy ne2
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0z -j kw5 -g7z -uwy -dn1
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -0qd 5g ebo f3 0 6ol 0if -2 c58
57 Daň z príjmov h ty2 xun s2q v2o
58 Daň z príjmov splatná k iiw j6i wvs ndy
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -287 8 486 -932 1 711 -456 -3 542