KMS Systémy s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 32 282 38 504 31 741 46 270 35 219 35 315
2 Neobežný majetok b q39 z wcl
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 026 6 808
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2 mcv
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 026
33 Obežný majetok gr xll ku dte 0s 2nl kd mhp d0 2bk t8 kvn
34 Zásoby súčet mh u18 c4 r7v na 6yl 3b wgb yz 1d6 9g ssm
35 Materiál zh 27h 4e nqy
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 5 9rc m d2m
38 Zvieratá as
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8 sua 9 v97 v 379 e 9bv f 14s m pea
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7 xmv 6xe
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3 kxq
62 Sociálne poistenie n rvq w q32 u 80v x j5y
63 Daňové pohľadávky a dotácie n tzq f 8r1 1 i6g 4 j3q l ciz 7 4df
65 Iné pohľadávky n fai atl 3v4 vrc g46
71 Finančné účty i ifh z 948 43z y nud w wzu ych
72 Peniaze 4s4 iy imx m wpw d 844 wkg
73 Účty v bankách 5 09m 4 iry
74 Časové rozlíšenie súčet bi h0r
76 Náklady budúcich období krátkodobé e8 xx0
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8a rt1 hw u5l sm ct4 xn lax bo ytw pn hem
80 Vlastné imanie 9 6o3 -jj akk -ly 79y -8x 54d -wkg mvs -p91 q5i
81 Základné imanie súčet w kpu 9 etc d s3h f 1pz w f9u 7 d3k
82 Základné imanie q piy t zlj o 8vr u 11q 6 47c 9 yhj
87 Zákonné rezervné fondy 7c lr 99 ur oo
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ud
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov m d84 -z6 uia -yi m4v -bi l7l -sxz g2k
98 Nerozdelený zisk minulých rokov b qp5
99 Neuhradená strata minulých rokov -pl 964 -8e zuj -1w hke -4j5 5qs
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení m tx2 -9y swo -lj cwu -6u 5hm -p4 lpf -0gn 2up
101 Záväzky 30 wp9 th tlh jr g61 gep nlg lbw f6y 23x nyw
102 Dlhodobé záväzky súčet bt -hd 70b i7e huz z5t
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1y -av
122 Krátkodobé záväzky súčet pf ov3 10 qb6 27 mez 431 1su aqc 607 dxu xsj
123 Záväzky z obchodného styku súčet df oyl in 8n8 vy 362 xkf rto sle 99e f17 h37
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ox 476 s0 rm1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu kyz v6y
131 Záväzky voči zamestnancom l azt i0 nmh j 9o3 y9 yn6 a zmb z9 42p
132 Záväzky zo sociálneho poistenia p pwf h lc0
133 Daňové záväzky a dotácie r yc9 w 9l2 1 qy6 n t0i l pl9 9ns
135 Iné záväzky ur1 uhd e 8eo ro5 5 4fx
136 Krátkodobé rezervy 679 5 2xe 3 8yw a n1t a 8yg s afw
137 Zákonné rezervy js8 4 9ix
141 Časové rozlíšenie súčet a7k
143 Výdavky budúcich období kratkodobé yan