KMS Systémy s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 32 282 38 504 31 741 46 270 35 219 35 315
2 Neobežný majetok n inm 8 nfg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 026 6 808
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí f kc3
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 026
33 Obežný majetok 24 a6f pe rxe sp 497 89 d74 ym izc y1 b2a
34 Zásoby súčet xm 7vy fd 20z 4l x9q dc smk dg 7mz 7n jwc
35 Materiál kw da4 ys tfi
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby m nri d x8t
38 Zvieratá x9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x hyt 1 vpk x 2ps p 5x4 6 v9r t bre
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0 jq2 2sm
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku u q7w
62 Sociálne poistenie n vkd 7 wf5 2 r5j 9 eb6
63 Daňové pohľadávky a dotácie 1 4xo d t9h d kg2 2 cef y r2m h 936
65 Iné pohľadávky q gtb t5k 9tk xtg sr9
71 Finančné účty n 44y 7 y3u gyg e 7lx 5 qai 0md
72 Peniaze b3m sz zec g jpk 7 6wr gic
73 Účty v bankách h uv9 o 2mt
74 Časové rozlíšenie súčet 9z 22i
76 Náklady budúcich období krátkodobé ie ky6
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ps 30d 48 5va 8n rsm 0x k9p kz 7ar t9 r5j
80 Vlastné imanie o k4v -59 sum -jf f0c -d2 rvw -yw1 ffx -phr 7ec
81 Základné imanie súčet o o3i t e7i k feo t s3z 6 meg 1 v64
82 Základné imanie s 90t r s3x v t1e b qem x hhe v nkb
87 Zákonné rezervné fondy ho 7d jn 0s 8s
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond es
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 3 96b -o0 14a -0u hxm -qq lbt -9sw see
98 Nerozdelený zisk minulých rokov r vug
99 Neuhradená strata minulých rokov -dp zlh -z2 ito -ny 2g9 -t07 oe5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení u 450 -y5 156 -tl 5wz -m6 xm3 -on xvr -gen cv7
101 Záväzky to khq bn kp0 si 9g2 gpj tw7 hne yja ysf vfa
102 Dlhodobé záväzky súčet kq -24 x1b rsv cb3 7qb
114 Záväzky zo sociálneho fondu gt -iy
122 Krátkodobé záväzky súčet xh i4x r3 rz5 i4 q2t 9d3 a6x lxs iug 6b4 wum
123 Záväzky z obchodného styku súčet m8 c76 lj e9b op nb0 vvb 8xj eu5 vje o98 ymg
126 Ostatné záväzky z obchodného styku zk 7o6 js 6yh
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu yhv qjx
131 Záväzky voči zamestnancom x n33 nc yp6 k pjn c5 aj1 y hpb l1 t5c
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1 5m0 7 tdx
133 Daňové záväzky a dotácie b iw2 s yfe 9 0hd c pap 8 6zh 1fj
135 Iné záväzky dqj e4z y j9j e2k f w5r
136 Krátkodobé rezervy lxz p kjw i dy6 y flm k s4r 1 3rv
137 Zákonné rezervy 1p3 6 njk
141 Časové rozlíšenie súčet 5lj
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 2dw