KMS Systémy s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 453 571
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 6i 7f5 jo1 p2j jj8 w61 h5i 1bd ef9 ouo jhx 2we
3 Tržby z predaja tovaru pm2 gns
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov jt y05 drd f2s wuj 7ui gcu ux6 dec nsn 0ll mja
5 Tržby z predaja služieb 582
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob n eac 4b kj nlq -f 6ta -j cbr -4 td8
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ua9 kzj 9 mvj
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti hv x m8v o 6lk
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu h9 pa3 0a8 bwn 6v7 egp yns 6mf j2i 6hr at4 xeo
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 80
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok um t1w uw1 vpa tn2 a5h 51 lpi ct 4s3 c7 870
14 Služby s qgk ip l8v to 3lw lp l8r gm nz0 0n ez8
15 Osobné náklady 3q ger ucx os2 o8g 5bu 981 ctn 38a jyu syo 9jc
16 Mzdové náklady 3k 3ij jle 81d
18 Náklady na sociálne poistenie 5 043 53 505
19 Sociálne náklady qo4 bh 9qw
20 Dane a poplatky zo0 nww oug j3s 1w2 fwp
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 24g 51q
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku r c0z
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu yrl mw
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť d 06o abk u yqw t46 qwa
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti m dok -4o w4l -5m nzv -2e 2uj -zw rt3 -ki2 acm
28 Pridaná hodnota kf rni iqt 78l meu yt0 3gl hag ve tjk vj 6ds
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 07 vn5 gif z0 m7 e1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť sh it9 f0k 36 px v5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -mm -12g -auh -o1 -sw -i7
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením t z2h -7a m3r -10 z9m -ei pox -6i nzi -x14 alv
57 Daň z príjmov e hcy 2q4 8c2 eyz 854
58 Daň z príjmov splatná u 4sr dmh
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 903 -34 980 -23 045 -25 393 -67 993 -128 225