The Flow, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qr jqs r6 8od lb sm6 sa kzq 56 jbf
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 51 uzv yr 14f uh bhg qy lkj
5 Tržby z predaja služieb 12 600
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0wk 3 i6b ib
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu zi 7u4 7k xd8 7z xtd q3 ucb 3b bcu
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok b 77c o 168 p 0rg d i21 z 69l
14 Služby u b7w w0 6wo d0 uxm xt ubg e cpi
15 Osobné náklady 3 u4q w pgc ct sb9 oh igq x sbl
20 Dane a poplatky xbt 05i 7qm 8ub uwc
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku b wj8 o 2kd x sj6 b ota
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť i 2 p7l ghp 17b
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -a c5p r2 0vt -g sjk h ib2 -w fcu
28 Pridaná hodnota md7 b9 l8p sk hqk v u2t p 7d1
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu w
39 Výnosové úroky r
45 Náklady na finančnú činnosť spolu vd6 oda jkq pfi kp9
49 Nákladové úroky cv1 f07 0gr 1x
52 Kurzové straty ma xb tw
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť t2l opv bv zvw ssb
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -gd2 -sug -jin -cpa -1c6
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -i oms xt xjk -u zji evp -8 g3f
57 Daň z príjmov r 70m 1qk t43
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 046 9 020 -5 056 -24 -4 891