NT pool s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet s lpx h 5v1 uc 787 ef 48g 3c e8h jr 034
3 Tržby z predaja tovaru ht laf ryn
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 4 wov r6 0db h8 90l v4 12j
5 Tržby z predaja služieb 2 269
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti pd
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu d 7ii 7 xbk oo ux7 jq shr e2 18d q9 0v1
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok hu5 f okz bo slf am 8s8 cp w8v d5 239
14 Služby e8s nak 5 wo7 t afk y j6a s t68
15 Osobné náklady a 7fx e n0j 6b3 ztf 3 c23 q ilj
16 Mzdové náklady p uhg
18 Náklady na sociálne poistenie 387
19 Sociálne náklady t
20 Dane a poplatky spt tdk
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku y2s t 4wj
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7k 14b
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -nt -w yuj o vq1 1 2fc -pk 3 kec
28 Pridaná hodnota s ohu c 3l8 b nsw b bpc s g5l k a1u
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ieo
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti lvs
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 31 6ca o2c t2v vsl hxh
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť m0 k25 i78 ssn m2h 05g
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -wv -oy3 -4 -2ee -xoj -4w2
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -sur -0 n57 z q40 h nj0 -xmx 794
57 Daň z príjmov a6r l17 5c5 dov
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -138 -2 020 2 028 2 681 -182 718