SKINPOINT, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 115 495 117 471 115 757 112 636 104 449
2 Neobežný majetok vp jpf hlu 4c8 uz0 c3r 3f air z9 xe8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 96 353 102 305 102 380 74 599 50 816
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 80 ogy 3yx dmc p85 nzo vp n10 wq d8k
33 Obežný majetok 9d lmo l8 1ld 05 13s f4 7wv 1j 4sy
34 Zásoby súčet 8 39l f bs2 9 so1 6 y77 8p pk2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ng nra 0 6wt x b6a 2 l9g o toe
65 Iné pohľadávky qs 99z 8 g3w 1 q7k 8 wqn k its
71 Finančné účty 5 k8d n s3y z t3h xj 81h l2 wfl
72 Peniaze x rhv r eek g zoa 47 v7l mp prv
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ktf jb0 qzk eyi uow tm3 m4k 78v kyg 8ji
80 Vlastné imanie -4j yov -1k wi5 -na 5ay -5v nxn -fv 1ts
81 Základné imanie súčet i iu9 i qog 2 36s 7 8ba m cbj
82 Základné imanie 8 71i o 2wm w oyh m pyx s u1i
87 Zákonné rezervné fondy tdi
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -la 602 -6c wkr -m9 ved -rn 81f
99 Neuhradená strata minulých rokov -pj lvc -2u a4w -q5 2gr -re mls
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -52 di1 -t5 x90 -fm d0b t 5il -5 e44
101 Záväzky 8a5 81t p49 ba9 qaw jmp zr3 l91 848 kq3
102 Dlhodobé záväzky súčet -6k0 0 ni
122 Krátkodobé záväzky súčet agq ai8 zpg ipi fhr dh2 78s i2r wo5 vpy
123 Záväzky z obchodného styku súčet l9 12k 6 wc2 nv mqo 8 pd0 a mp8
131 Záväzky voči zamestnancom pw mof l ca4 j k6c j b05
133 Daňové záväzky a dotácie a oms k26 pf2 dmh
135 Iné záväzky bp sw0 6en gn1 b8l r25 330 cko v3g 4ww
136 Krátkodobé rezervy k apx 8 lna