SKINPOINT, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet m s1g ls dcp 92d 651 6av xgr 8h9 eg5 8np tbh
3 Tržby z predaja tovaru sdb
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov rk5 76t qgj 38u rtd j8n f27 hvw
5 Tržby z predaja služieb 3 350 60 574
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti s 5wl mo wgn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 2p 4xz 01 d3p 3ol wrg c8v 4zh rpw m9a 5ru kx0
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok x6 h04 nz 8q4 ih zic x3 idc v2 x20 au nx2
14 Služby dv fnw u7 awk lw 4eo zv yy7 9o cdj 13 fy6
15 Osobné náklady xa m tnf ja fie cv cvr zj 7uu 4u vmy
20 Dane a poplatky 37 dnv v 13d 8 4z6 p i6h
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku v 3dm ai q94 an 7sz 55 doa ax 1r3 bh zxq
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť t0w j0v j3x jt0 wok
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -i0 nwr -3v hjw -9t 8tc t lh3 -o sd7 -14 3iu
28 Pridaná hodnota -1g oc0 d poo 14 9ky ux wx0 xi 3to nf jr7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 5n1 rnp k 8zn 4 i28 p 7hb
49 Nákladové úroky r00
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť x1h 4g8 z 80t 8 9qn 3 199
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -k36 -fc4 -7 tnk -z 97d -c omm
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -60 wr2 -ux k2h -sv mgt w mtg -7 uwx -z7 w1n
57 Daň z príjmov uda lw0 ixj
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -21 827 -26 543 -15 889 5 727 -9 974 -22 786