GARROS s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qz 0b3 ij i9z 2e za3
3 Tržby z predaja tovaru d z17 nt 60n 1 1r3
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov m q3i 9 irs
5 Tržby z predaja služieb 710
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu q ry5 go hj9 0x v8z eq d1b
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 248 19 886 8 952
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok udu i jfv 71l 3 mqq
14 Služby 327 w 9e9 x zdb l f9l
15 Osobné náklady jw vc6 qfz 6rz
20 Dane a poplatky 1
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 jfq det -9 hgn y 7i2
28 Pridaná hodnota -y cpi 95y -p ur9 b w25
45 Náklady na finančnú činnosť spolu o9 qg 6c g4
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť tj i0 25 bv
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0y -42 -ca -js
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 gy9 vov -5 x99 r awq
57 Daň z príjmov 4mk s1f 61
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 189 -859 -7 107 1 963